Høring av forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.11.2013

Vår ref.: 13/3664

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).

Bakgrunn

Fra skoleåret 2009–2010 ble HPV-vaksinen tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse med det formål å forebygge livmorhalskreft. Stortingets forutsetning for å inkludere HPV-vaksinen var at vaksinens effekt, vaksinasjonsdekning og bivirkninger ble fortløpende overvåket. Både vaksinasjonsdekning og bivirkninger følges opp gjennom det ordinære systemet for overvåking av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Behovet for oppfølging av HPV-vaksinens effekt på forekomst av kreft og forstadier til kreft dekkes imidlertid ikke av dagens regelverk. Forslaget til forskriftsendringer etablerer derfor hjemmel for å overvåke HPV-vaksinens effekt på lik linje med de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

Høringsfrist

For at forekomst og genotypefordeling skal kunne kartlegges i alderskohorter som ikke har mottatt vaksine er det ønskelig at de foreslåtte forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2014. Dette er nødvendig for å etablere sammenlikningsgrunnlag for sykdomsovervåking for senere vaksinerte kohorter. Frist for høringsuttalelser er derfor: 12. november 2013.

Høringsnotat med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter.

Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelsene kan også sendes via ordinær post til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón på tlf. 22 24 84 51 eller e-post: ksee@hod.dep.no

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Marit Lie (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

                                                                                         

                                                                                          Katrine S. Edvardsen

                                                                                          Espantaleón

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Aleris Helse
Apotekforeningen

Bioteknologinemnda

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
Den Norske Kreftforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for bioteknologi
Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Helsedirektoratet


Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftregisteret

Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon v/Bioingeniørfaglig institutt (BFI)
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund

Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

PARAT Helse
Personvernnemnda

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

Volvat Medisinske Senter AS

 

Til toppen