Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en endring i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere. Departementet foreslår også forskriftsendringer som øker private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. Det foreslås også endringer i ordningens risikoklasser for å oppnå en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2019

Vår ref.: 19/2768

Deres ref

 

Vår ref

19/2768- Eldrid Byberg

Dato

19. juni 2019

 

Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en endring i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere.

Departementet foreslår også forskriftsendringer som øker private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir selvfinansierende. Det foreslås også endringer i ordningens risikoklasser for å oppnå en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper.  

Departementet ber om høringsuttalelser innen 1. oktober 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Amnesty International Norge
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag
Diabetesforbundet
Direktoratet for e-helse
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Fotterapeutforbundet
Frambu
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Helsedirektoratet
HIV-Norge
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet NSF
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Legeforeningens forskningsinstitutt
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret
Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges kristelige legeforening
Norges Parkinsonforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk fysioterapeutforbund
Norsk gynekologisk forening
Norsk Immunsviktforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tourette Forening
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Personvernnemnda
Personskadeforbundet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Unio
Velferdsinstituttet NOVA
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Ønskebarn