Høring av forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår med dette endringer i produksjonsområdeforskriftens bestemmelser om unntak. Forslagene har til formål å gjøre regelverket mer presist.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.03.2021

Vår ref.: 21/1316

Høringsbrev

Agder fylkeskommune

Arbeidstilsynet

Den Norske Veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvaret

Forsvarsdepartementet

Greenpeace-Norge

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Justis- og Beredskapsdepartementet

Klima- og Miljødepartementet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

KS-Kommunesektorens Organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landbruks- og matdepartemetet

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustrien

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk For Fjord- og Kystkommuner (NFKK)

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norsk Industri

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norsk Institutt for naturforskning (NINA)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Personvernkommisjonen

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Samediggi Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stiftelse WWF Verdens Naturfond

Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina

Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig Forening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune