Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Vår ref.: 13/2895-

Ifølge liste

brevet i PDF

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2895-   

24.06.2013

 

 

Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren.  

Departementet foreslår i høringsnotatet:

  • Plikt til elektronisk føring av behandlingsrettet helseregister.
  • Plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling, som omfatter 19 ulike meldingsstandarder og ett rammekrav.
  • Krav om at virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett SF til enhver tid skal ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret.

 

Formålet med forslaget er å fremme sikker elektronisk samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgssektoren.  

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2013.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.

0030 Oslo

 

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

                                                                                              Anne Valle

                                                                                              avdelingsdirektør

Høringsinstanser

 

ACOS AS

Agfa

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Barneombudet

 

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 

Datatilsynet

De medisinske dekanene
Delta

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening
Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Direktoratet for nødkommunikasjon

 

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen

Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

 

IKT Norge

Infodoc

 

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kreftforeningen

KS

 

Landets fylkesmenn

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

Landsorganisasjonen i Norge 

LFH Bransjeorganisasjon for helse- og velferdsteknologi

 

Mental Helse Norge

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

 

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgiforbund

Norges Handikapforbund

Norges juristforbund

Norges Optikerforbund

 

Norsk audiografforbund

Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge Oscarsgt. 20 0352 Oslo

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helsenett SF

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for elektronisk pasientjournal

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

 

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Opus Systemer AS

 

Parat helse

Pasientskadenemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes  forening

Rådet for psykisk helse

 

Sametinget

Siemens

Sivilombudsmannen

Spekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd

Sysselmannen på Svalbard

 

Tieto

 

Universitets- og høyskolerådet

 

Virke

Visma

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund