Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2010

Vår ref.: 201001921-/ASD

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre på høring. Høringsforslaget er en oppfølging av Ot.prp. nr. 51 (2008–2009), Innst. nr. 110 (2008–2009) og Besl. O. nr. 119 (2008–2009).

Et tidligere forslag til forskrift ble hørt gjennom høringsnotat av oktober 2008 der også forslag til de siste endringene i helseregisterloven § 13 og helsepersonelloven § 45 ble hørt. Dels på bakgrunn av Stortingets behandling av lovforslaget, og dels på bakgrunn av synspunkter fra høringsinstansene i høringen oktober 2008, har departementet utarbeidet et revidert forslag til forskrift. 

Departementet har i arbeidet med forskriften lagt stor vekt på å få frem et regelverk som er godt balansert mellom hensynet til rask tilgang til relevante pasientopplysninger når det er nødvendig for å yte helsehjelp til pasienten, og hensynet til pasientens rett til vern om opplysningene. Det er avgjørende for tilliten til helsetjenesten at pasienter kan føle seg trygge på at sensitive opplysninger ikke kommer uvedkommende i hende. Reglene bør ha et innhold som understøtter helsepersonell når det ytes helsehjelp til pasienter, og samtidig gir et godt personvern. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om forskriften har en slik balanse. Det bes særlig om synspunkter på om kravene i forskriftsforslaget § 10 første ledd andre punktum er tilstrekkelig fleksible til at helsepersonell kan få tilgang til nødvendige og relevante opplysninger når det er tjenstlig behov for det for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten. 

Høringsfrist er 10. september 2010.


Med vennlig hilsen


Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
                                                                            Anne Sofie von Düring
                                                                            seniorrådgiver

Høringsbrev i PDF 

 

ACOS AS
Agfa
Akademikerne
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet
De medisinske dekanene
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for nødkommunikasjon

Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon – HSH
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
Kodak
KS

Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets regionale odontologiske kompetansesentra
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Landsorganisasjonen i Norge
 
Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norges juristforbund
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge Oscarsgt. 20 0352 Oslo
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsenett SF
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon

Opus Systemer AS

Parat helse
Pasientskadenemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Sivilombudsmannen
Spekter
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Sysselmannen på Svalbard

Tieto

Universitets- og høyskolerådet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen