Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.:

Brevet i PDF

Høringsinstanser etter liste

Vår ref
13/443                                                                                                Dato 11.12.2013

Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. april 2014.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Departementet ber om tilbakemelding dersom det er andre enn de som står på høringslisten som bør få tilsendt høringsnotatet.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                   Anne Sofie von Düring
                                                                                          seniorrådgiver

Vedlegg 2

Høringsinstanser

Arkivverket
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Departementene
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for medisin (NEM)
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for naturvitskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for samfunnsvitskap og humaniora (NESH)
Den norske legeforening
Helsedirektoratet
Kreftregisteret
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kulturrådet
Landets helseforetak
Landets fylkesmenn
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskingsråd
Norsk arkivråd
Norsk Forskerfobund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Privatpraktiserende spesialisters landsforening (PSL)
Senter for medisinsk etikk, SME
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelsforsking (SIRUS)
Statens legemiddelverk
Statens strålveern
Stortingets ombodsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest

 

Til toppen