Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.: 201004870-1/CGL

Stortinget vedtok 17. desember 2010 lov om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler). Endringene er tatt inn som en ny § 7-14 i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett.

Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler, som skal fastsettes med hjemmel i dekningsloven § 7-14 første ledd.

Forskriften inngår i regjeringens arbeid med å etablere en ny garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) for kraftintensiv industris kraftkjøp. Det er viktig å få ordningen på plass så snart som mulig. Nærings- og handelsdepartementet tar sikte på at forskriften kan tre i kraft i begynnelsen av februar 2011. Vi legger derfor opp til at det settes en forkortet høringsfrist på vel 3 uker i den alminnelige høringen, jf. utredningsinstruksen punkt 1.3.

Etter departementets syn kan en forkortet høringsfrist forsvares ut fra hensynet til å få ordningen operativ så snart som mulig. Vi vil påpeke at innretningen av garantiordningen er vedtatt av Stortinget og at de viktigste prinsippene om regulering av garantistillers inntredelsesrett allerede er avklart gjennom den vedtatte lovendringen og som i forkant har vært på allmenn høring.

Vi ber om høringsinstansenes innspill innen 1. februar 2011. Vi ber også om tilbakemelding dersom det ikke er merknader. Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for innspill fra ytterligere aktører og eventuelt videresender høringsdokumentene disse.

Høringsinnspillene kan sendes elektronisk til postmottak@nhd.dep.no eller per post til Nærings- og handelsdepartementet, Næringspolitisk avdeling, Postboks 8014 Dep., 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til avdelingsdirektør Wenche Stenberg (tlf: 22 24 04 57; e-post: wes@nhd.dep.no), seniorrådgiver Christian Gløersen (tlf: 22 24 65 56; e-post: cgl@nhd.dep.no) eller til rådgiver Ragnvald Lier (tlf: 22 24 67 11; e-post: rli@nhd.dep.no) Alternativt kan det også tas kontakt med forværelset i Næringspolitisk avdeling på tlf: 22 24 67 03.


Med hilsen

Wenche Stenberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragnvald Lier
rådgiver

Forkortet høringsfrist

Abelia
Agder Energi
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for naturforvaltning
Eksportfinans
EL og IT Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forsvarets forskningsinstitutt
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Handel og Kontor i Norge
HSH
IndustriEl AS
Industri Energi
Innovasjon Norge
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona Norge
Mosjøen og omegn næringsselskap KF
Nelfo – Foreningen for EL og IT Bedriftene
Nito – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Nord Pool ASA
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Elvarmeforening
Norsk Energi
Norsk Industri
Norsk Industrikraft AS
Norsk Teknologi
Norwea – Norsk vindkraftforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
SAFE
Senter for statlig økonomistyring
Siva
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Tekna – Norges teknisk- naturvitenskapelig forening
Vattenfall i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero – Zero Emission Resource Organization
Arendal kommune
Aure kommune
Bamble kommune
Bremanger kommune
Farsund kommune
Fræna kommune
Halden kommune
Hemne kommune
Høyanger kommune
Karmøy kommune
Kristiansand kommune
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Lenvik kommune
Levanger kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Moss kommune
Odda kommune
Orkdal kommune
Porsgrunn kommune
Rana kommune
Ringerike kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Skien kommune
Sunndal kommune
Sørfold kommune
Tysvær kommune
Vefsn kommune
Vennesla kommune
Årdal kommune
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

 

Til toppen