Høring av forslag til lovregulering av medlemskap i folketrygden under frihetsberøvelse pga. straffbare forhold

Resultat: Prop. 135 L (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2010

Vår ref.: 201000177-/IK

Høring av forslag til lovregulering av medlemskap i folketrygden under frihetsberøvelse pga. straffbare forhold

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til lovendringer som nevnt, idet vi ber om merknader til forslagene innen 3. mai 2010.

Det er ønskelig at saken kan behandles i Stortinget i inneværende sesjon. Derfor har arbeidsministeren i henhold til Utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttet å forkorte høringsfristen.

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                   Ingar Kompelien
                                                   avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat

• Advokatforeningen
• Akademikerne
• Amnesty International Norge
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• Arbeids- og velferdsdirektoratet
• Barneombudet
• Den norske dommerforening
• Departementene
• Det juridiske fakultet, UiO
• Det juridiske fakultet, UiB
• Det juridiske fakultet, UiTø
• Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
• Finansnæringens Hovedorganisasjon
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
• Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
• Helsetilsynet
• Human Rights Service (HRS)
• Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
• Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
• Juss-Buss
• KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
• Kommunal Landspensjonskasse
• KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Likestillings- og diskrimineringsombudet
• Norsk forening for kriminalreform (KROM)
• Norges Juristforbund
• Norsk Pensjonistforbund
• Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
• Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
• Pensjonskasseforeningen
• Pensjonstrygden for sjømenn
• Politidirektoratet
• Politiets Fellesforbund
• Politijuristene
• Regjeringsadvokaten
• Rettspolitisk forening
• Riksadvokaten
• Skattedirektoratet
• SOS Rasisme
• Sparebankforeningen
• Statens Pensjonskasse
• Stortingets ombudsmann for forvaltningen
• Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
• Utlendingsdirektoratet (UDI)
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
• Økokrim

Til toppen