Høring av forslag til lovregulering av medlemskap i folketrygden under frihetsberøvelse pga. straffbare forhold

Resultat: Prop. 135 L (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2010