Høring av forslag til ny forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur

Det vises til Europakommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 2020/0360 (COD) av 15. desember 2020. Det nye forslaget vil oppheve forordning 347/2013/EU (også omtalt som TEN-E-forordningen), som ikke er innlemmet i EØS-avtalen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.03.2021

Vår ref.: 20/1984

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak, og det kan skje justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

Når Europakommisjonen har foreslått nytt regelverk som kan ha vesentlig betydning for Norge, skal det ansvarlige forvaltningsorganet etter utredningsinstruksen pkt. 3-3 sørge for å gjøre forslaget offentlig tilgjengelig uten ugrunnet opphold. Olje- og energidepartementet sender derfor med dette forordningsforslaget på høring. Forslaget til forordning foreligger ikke på norsk, og sendes derfor ut i engelsk versjon. Det bes om høringsinstansenes syn med henblikk på videre behandling.

Kommisjonens forslag til ny TEN-E-forordning er et av lovgivningsinitiativene under "Europas grønne giv" COM (2019) 640, som ble lagt frem i desember 2019. Formålet med den reviderte TEN-E-forordningen er å etablere et rammeverk for utviklingen av prioriterte transeuropeiske energiinfrastrukturkorridorer og -områder, som bidrar til oppnåelse av EUs klima- og energimål for 2030 og målet om klimanøytralitet for 2050.

Det vises ellers til omtale av regelverksforslaget på Europakommisjonens hjemmesider: Revised rules for cross-border energy infrastructure (europa.eu)

Eventuelle spørsmål kan rettes til Energi- og vannressursavdelingen, ved Kraftmarkedsseksjonen, eller Avdeling for klima, industri og teknologi, ved Seksjon for klima og luftforurensning.

Fristen for høringsinnspill er 5. mars 2021.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                                         Kristin Thorvaldsen   

                                                                                          seniorrådgiver

A/S Norske Shell

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Aker carbon capture

Aker Offshore Wind

Arbeids- og sosialdepartementet

Avfall Norge

Barne- og familiedepartementet

Cicero

Den norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening (Defo)

DistriktsEnergi

DNV GL AS

Drivkraft Norge

Energi Norge

Energiklagenemda (klagenemdssekretariat)

Energiveterenene

Enova SF

Equinor ASA

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Fortum Oslo Varme AS

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Gassco AS

Gassnova SF

GE Power Norway

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Heidelberg Cement Norway

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes organisasjoner

Konkurranseklagenemda (sekretariat)

Konkurransetilsynet

KS bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

Nordland fylkeskommune

Nordpool

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges geotekniske institutt

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Institutt for Bioøkonomi

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk Klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

Norwea

Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Oslo kommune

Petroleumstilsynet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidende kraftfylker

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Energiforskning AS

Sjøfartsdirektoratet

Småkraftforeninga

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Toll- og avgiftsdirektoratet

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

UiO Nordisk institutt for sjørett

UiO Senter for Europarett

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestas Norway AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

WWF-Norge

YS

Zero Emission Resource Organisation