Høring av forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard og forslag til ny forskrift om pakkereiselovens anvendelse på Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard. Utkast til forskrift inneholder bl.a. forslag om en sertifiseringsordning for guider. I samråd med Barne- og familiedepartementet omfatter høringen også et forslag til en egen forskrift som gjør lov om pakkereiser og reisegaranti mv. av 15. juni 2018. nr. 32 (pakkereiseloven) gjeldende på Svalbard. NB: Fristen er forlenget til 1. mai 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2022

Vår ref.: 21/4952

Høring av forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard og forslag til ny forskrift om pakkereiselovens anvendelse på Svalbard      

Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard. Utkast til forskrift inneholder bl.a. forslag om en sertifiseringsordning for guider. I samråd med Barne- og familiedepartementet omfatter høringen også et forslag til en egen forskrift som gjør lov om pakkereiser og reisegaranti mv. av 15. juni 2018. nr. 32 (pakkereiseloven) gjeldende på Svalbard.

Frist for høringsinnspill er tirsdag 1. februar 2022. (NB: fristen er forlenget til 1. mai 2022).

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om høringen etter sitt innhold bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller andre som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Øystein Mortensen
ekspedisjonssjef

Marie Helene Korsvoll
fagdirektør

 

Alle departementene

Arbeidstilsynet
Avinor
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbruker Europa
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Innovasjon Norge
Kystverkets hovedkontor
Longyearbyen Lokalstyre
Luftfartstilsynet
Markedsrådet
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelser
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Norsk Polarinstitutt
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudet
Sjøfartsdirektoratet
Sysselmesteren på Svalbard

Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Kings Bay AS
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Feltbiologiske Forening
Longyearbyen Hundeklubb
Longyearbyen Jeger og Fiskeforening
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Juristforbund
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Industri
Norsk Naturguideforbund
Norsk Reiselivsforum
Norske Tindevegledere NORTIND
Polar Tourism Guides Association
Reisegarantifondet
Store Norske AS
Svalbard Guide Association
Svalbard Hytteforening
Svalbard Kirke
Svalbard Museum
Svalbard Næringsforening
The Association of Arctic Expedition Cruise Operator (AECO)
To-Takteren
Trust Arktikugol
Visit Svalbard
WWF

Arctic and Antarctic Research Institute (AARI)
Arctic Safety Centre (UNIS)
Arktisk Naturguide studiet (UiT)
Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Forskningsrådet
NIBIO
Polar Polish Station Hornsund
Svalbard Science Forum
The University Centre in Svalbard (UNIS)
UiT Norges Arktiske Universitet