Høring av forslag til nytt forvaltningssystem for stamfisktillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Høringsfristen er 6. august 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2007

Høringsnotat

 

 

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) og forskrift av 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet (gebyrforskriften)

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx. xx 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 4, § 5, § 6, § 7 og § 26.

I

 Ny §§ 26, 27 og 28 i laksetildelingsforskriften skal lyde:

§ 26 Tildeling og fornyelse av tillatelser

            Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til akvakultur av stamfisk. Søkes det om mer enn én tillatelse, skal det vurderes hvor mange tillatelser søker har behov for og om tillatelsene kan spres geografisk.

Tillatelsene er tidsavgrenset til en periode på 10 år, og det kan søkes Fiskeridirektoratet om forlengelse med inntil 10 år av gangen. Det skal i behandling av søknad legge vekt på om tillatelsen tidligere er drevet i tråd med § 25.

Tillatelse til akvakultur av stamfisk avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn. 

§ 27. Utvalgsbehandling av søknad

Tillatelser til akvakultur av stamfisk etter § 26 gis etter en faglig vurdering av søknaden. Et rådgivende utvalg bestående av 5 representanter fra henholdsvis Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Havbruk, Norges Forskningsråd, én representant med økonomiskkompetanse og én med juridisk bakgrunn foretar vurderingen og fremmer den faglige tilrådningen for Fiskeridirektoratet.

§ 28. Sertifisering av anlegg for stamfiskproduksjon

         Fiskeridirektoratet kan etter søknad sertifisere anlegg til innehaver av tillatelse til å produsere matfisk til laks, ørret og regnbueørret, for stamfiskproduksjon.

Ved sertifiseringen kan Fiskeridirektoratet fastsette nærmere vilkår for produksjon.  

II

Ny § 3 i forskrift om gebyrer i firbindelse med akvakulturvirksomhet skal lyde:

§ 3. Årsgebyrer tilsyn og kontroll

For hver lokalitet til produksjon av matfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål skal konsesjonsinnehaver betale gebyr på kr 3.500,- for tilsyn og kontroll. For hver lokalitet til produksjon av stamfisk skal konsesjonsinnehaver betale gebyr på kr. 7.000,- for tilsyn og kontroll.

 

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Kystdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Konkurransetilsynet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat
 • Sametinget
 • Innovasjon Norge
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • NHO
 • Kommunenes Sentralforbund
 • LO v/ Fellesforbundet
 • WWF
 • Naturvernforbundet
 • Bellona
 • Eksportutvalget for fisk
 • Akvaforsk
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
 • Fiskeriforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • AquaGen
 • SalmoBreed
 • Marine Harvest
 • Mainstream
 • Salmar
 • Eidfjord Sjøfarm
 • Rauma Gruppen
 • Ilsvåg
Til toppen