Høring av grenseoverskridende konsekvensutredning ved utbyggingsprosjektet Skanled

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.01.2009

Vår ref.: 08/00423-16

Det vises til brev av 23. juli 2008 der hvor det ble bedt om eventuelle kommentarer til den svenske konsekvensutredningen (MKB) av Skanledprosjektet.

I fellesskap med svenske og danske myndigheter sender Olje- og energidepartementet i henhold til FN ECE-konvensjonen om konsekvensutredninger for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Esbo, Finland, 25. mai 1991) utredning om Skanledprosjektets grenseoverskridende miljøkonsekvenser på høring.

Det bes om at høringsinstansene sender eventuelle kommentarer til Olje- og energidepartementet, Pb 8148 Dep, 0033 Oslo, med kopi til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 Oslo, innen 7. januar 2009.

Utredningen om prosjektets grenseoverskridende konsekvenser er lagt ut på Olje- og energidepartementets hjemmesider http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer. Ved problemer med å hente ut dokumentene kan departementet være behjelpelig med papirkopier.

Kort om Skanledprosjektet

Skanledprosjektet består av en ny rørledning fra Kårstø til Østlandet, Vest-Sverige og Danmark. Prosjektet består i å frakte tørrgass fra Kårstø til Grenland hvor det etableres et separasjonsanlegg for uttak av tørrgass og etan til lokal bruk. Etanfattigere tørrgass eksporteres videre til Sverige og Danmark. Det er i tillegg lagt opp til muligheter for avgrening til Lista og Oslofjorden.

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Erik Johnsen(e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Espen Myhra

                                                                                          underdirektør


 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
  
Arbeidsdirektoratet Postboks 8127 Dep. 0032 OSLO
Direktoratet for naturforvaltning  7485 TRONDHEIM
Statens forurensingstilsyn Postboks 8100 Dep. 0032 OSLO
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 OSLO
Norsk Sjøfartsmuseum Bygdøynesv. 37 0286 OSLO
  
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Petroleumstilsynet Postboks 599 Sentrum 4003 STAVANGER
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO
DBS Direktoratet for brann- og elsikkerhet Postboks 355 Sentrum 3101 TØNSBERG
Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO
  
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Kystdirektoratet Serviceboks 2 6025 ÅLESUND
Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN
Norges Fiskarlag Pirsenteret  7462 TRONDHEIM
Sør-Norges Trålerlag Flathaugg. 12 5523 HAUGESUND
Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND
  
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 STAVANGER
Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER
Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks 513 4605 KRISTIANSAND
Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND
Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks 606 Fylkeshuset 4809 ARENDAL
Aust-Agder Fylkeskommune Serviceboks 606 4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Telemark Gjerpensgt. 14 3716 SKIEN
Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG
Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsg. 9 3126 TØNSBERG
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS
Østfold Fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG
  
Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL
Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY
Rennesøy kommune Vikevåg 4150 RENNESØY
Finnøy kommune Judaberg 4260 FINNØY
Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG
Bamble kommune Rådhuset 3970 LANGESUND
Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ
Tønsberg kommune Tollbodg. 22 3111 TØNSBERG
Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND
Larvik kommune Postboks 2020 Stubberød 3255 LARVIK
  
Statens kartverk, Sjøkartverket Postboks 60 4001 STAVANGER
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Depl. 0032 OSLO
Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO
Statens helsetilsyn i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
  
Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN
Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO
Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO
Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grünerløkka 0505 OSLO
WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norsk Ornitologisk Forening Sandg. 30B 7012 TRONDHEIM
Norsk Gassenter AS Postboks 93 4299 AVALDSNES
Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44 Blindern 0313 OSLO
Norsk Gassforum Rogaland fylkeskommune, Pb 130 4001 STAVANGER

Kopi:

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO

 

Til toppen