Høring av Kommisjonsforordning nr. 1348/2014 om datarapportering iht artikkel 8(2) og 8(6) i Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1227/2011, samt Kommisjonsforordning nr. 543/2013 om rapportering og offentliggjøring av data i elektrisitetsmarkedene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2015

Vår ref.: 14/376

Bakgrunn

Kommisjonsforordning nr. 1348/2014 om datarapportering i henhold til forordning nr. 1227/2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedene (REMIT) ble vedtatt i EU den 17. desember 2014. Rettsakten utfyller rapporteringskrav som følger av artikkel 8(2) og 8(6) i REMIT. Departementet viser til tidligere høring av REMIT i brev av 30. desember 2010. Denne er per i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning nr. 543/2015 om rapportering og offentliggjøring av data i elektrisitetsmarkedene (transparensforordningen) ble vedtatt i EU den 14. juni 2013. Forordningen endrer bestemmelser i vedlegg til forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. I tillegg legger den grunnlag for rapportering av data til Entso-E, som samtidig vil oppfylle krav til rapportering etter REMIT.

Departementet anser forordningene som EØS-relevante. Departementet legger opp til at transparensforordningen innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres sammen med tredje energimarkedspakke. Denne er per i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det legges opp til at REMIT med tilhørende forordning om datarapportering gjennomføres etter tredje energimarkedspakke.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er 15. juni 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Forordning nr. 1348/2014 om datarapportering etter REMIT:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.363.01.0121.01.ENG

Forordning nr. 543/2013 om transparens i elektrisitetsmarkedet:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0543

Med hilsen                                                                        

 

Henriette Nesheim (e.f.)

underdirektør   

                                                                      Guro Landsend Henriksen

                                                                      rådgiver

Forordning nr. 1348/2014 om datarapportering etter REMIT:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.363.01.0121.01.ENG

 

Forordning nr. 543/2013 om transparens i elektrisitetsmarkedet:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0543

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

Energigass Norge

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Gassco

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon