Høring av NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring

Høringsfrist: 01.07.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/00359

25.02.2004

Høring av NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte ved kongelig resolusjon av 29. juni 2001 et utvalg for å vurdere hvordan yrkesskadesystemet bør organiseres for å møte fremtidens utfordringer. Utvalget ble bedt om særlig å vurdere mulige forenklinger og ressursbesparelser. Utvalget la frem sin utredning, NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring, 30. januar i år. Rapporten følger vedlagt for uttalelse. Kapittel 1 inneholder et sammendrag av utredningen.

Dersom det er behov for å forelegge rapporten for underliggende instanser eller tilknyttede organisasjoner som ikke står på den vedlagte høringslisten, kan en få tilsendt flere eksemplarer av utredningen og høringsbrevet ved å kontakte forværelset i Trygdeavdelingen, Sosialdepartementet på telefon 22 24 86 01 eller 22 24 86 30.

Vi ber om at høringsuttalelsene er Sosialdepartementet i hende innen 1. juli 2004. Det bes om at høringsuttalelsene disposisjonsmessig knyttes til kapittelinndelingen i utredningen. Høringsuttalelser bes også sendt på e-post til krs@sos.dep.no.

Med hilsen

Anne-Birgitte Sveri e.f
ekspedisjonssjef

Tomas Berg
avdelingdirektør

Akademikerne

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Befalets fellesorganisasjon

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Lægeforening

Den norske Revisorforening

Departementene

Direktorat for arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

FN-veteranenes Landsforbund

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kredittilsynet

Kreftregisteret

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingsrådet

NAVO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk folkehjelp

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Studentunion

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske Siviløkonomers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten

Rikstrygdeverket

Røde Kors

Samfunnsøkonomenes Forening

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Yrkesskadeforsikringsforeningen