Høring av NOU 2005: 10 — Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Fiskeri- og kystdepartementet sender Havressurslovutvalgets forslag til lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser ut på høring den 24. juni. Høringsfrist er 1. november. (24.06.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005