Høring av NOU 2005: 10 — Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Fiskeri- og kystdepartementet sender Havressurslovutvalgets forslag til lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser ut på høring den 24. juni. Høringsfrist er 1. november. (24.06.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Høring av NOU 2005: 10 – Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser

Havressurslovutvalget ble opprettet 14. mars 2003, og overleverte sitt forslag til lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressursloven) til Fiskeri- og kystdepartementet 9. juni i år. Lovforslaget innebærer en helhetlig revisjon av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv., hvor virkeområdet foreslås utvidet i forhold til dagens saltvannsfiskelov, slik at loven skal kunne regulere enhver utnyttelse av viltlevende marine ressurser.

Utredningen med lovforslag sendes herved på alminnelig høring i samsvar med Utredningsinstruksen kap. 5.

Utredningen er gitt ut som NOU 2005: 10, og er tilgjengelig for høringsinstansene på http://odin.dep.no/fkd/norsk/dok/andre_dok/nou/047001-020002/

Høringsinstanser som ønsker utredningen tilsendt i trykket utgave, kan kontakte Fiskeri- og kystdepartementet ved Anne Tuchel tlf. 22 24 46 41 eller Else Marie Horn 22 24 46 43 for ekspedisjon pr. post.

Frist for uttalelser er 1.november 2005.

Høringsuttalelsene sendes til Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo. I den grad det er mulig ber vi om at høringsuttalelsene også inngis elektronisk til postmottak@fkd.dep.no

Med hilsen

Johán H. Williams
Ekspedisjonssjef

 

Inger Oline Røsvik
Avdelingsdirektør

     
VEDLEGG

Høringsuttalelser:

Artsdatabanken

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Fiskeriforskning

Fiskeri-og havbruksnæringens Landsforening

Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Fiskebåtredernes forbund

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Kystfiskarlag

Norges Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Sametinget

Sjef Kystvakten

Sør-Norges Trålerlag

 

Attac Norge

Bivdi

Den norske advokatforening

Dyrebeskyttelsen i Norge

Eksportutvalget for fisk

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Greenpeace

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Natur og Ungdom

Nordland fylkes fiskarlag

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Miljøstiftelsen Bellona

Fiskarkvinnelaget

Norges Jeger-og fiskerforbund

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sjøoffisersforbund

Rederiforeningen for kystringnotfartøy

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sparebankforeningen

Taretrålfiskernes forening

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo

WWF

 

Justis-og politidepartementet

Kommunal-og regionaldepartementet

Landbruk-og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringdepartementet

Nærings-og handelsdepartementet

Olje-og energidepartementet

Riksrevisjonen

Utdannings-og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Akershus Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

Møre-og Romsdal fylke

Nord -Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Oslo Kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet

Sogn-og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Vestlandsrådet

Østfold Fylkeskommune