Høring av NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og ble overlevert departementet 9. mars 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og ble overlevert departementet 9. mars 2011.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets analyser, vurderinger og forslag. Høringsinstansene bes også om å vurdere eventuelle justeringer av forslagene eller komme med andre forslag til tiltak for å sikre bedre spredning av statlige arbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser over hele landet og rekruttering til kompetansearbeidsplasser i distriktene.