Høring av NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og ble overlevert departementet 9. mars 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2011

Vår ref.: 11/906

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og ble overlevert departementet 9. mars 2011.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets analyser, vurderinger og forslag. Høringsinstansene bes også om å vurdere eventuelle justeringer av forslagene eller komme med andre forslag til tiltak for å sikre bedre spredning av statlige arbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser over hele landet og rekruttering til kompetansearbeidsplasser i distriktene.

1. Bakgrunn og mandat

Regjeringen oppnevnte 22. januar 2010 et utvalg for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser blir spredt i hele landet. Utvalget ble også bedt om å foreslå tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplasser i distriktene. Med kompetansearbeidsplasser menes i denne sammenhengen arbeidsplasser som krever høyere utdanning.
 
Bakgrunnen for å sette ned utvalget er de store strukturelle endringene i arbeidsmarkedet:

  • En stor andel av veksten i arbeidslivet kommer i spesialiserte, kunnskapsintensive bransjer i arbeidsmarkedet rundt Oslo. Samtidig er sysselsettinga redusert i industri- og primærnæringer utenfor de store byregionene
  • Statlige virksomheter har de siste tiårene konsentrert fagmiljøene sine til færre steder
  • Mange områder sliter med å rekruttere til og holde på personer i spesialiserte og kunnskapsintensive stillinger

2. Utredningens oppbygning

Kapitel 1 omtaler mandat, utvalgets sammensetning og et sammendrag av utvalgets rapport, inkludert utvalgets vurderinger og forslag til tiltak.

Kapitel 2 omtaler hvordan globalisering påvirker og utfordrer regional utvikling.

Kapitel 3 omtaler hvordan kompetanseintensive næringer og behovet for høyere utdannede vokser i takt og er gjensidig forsterkende.

Kapitel 4 omtaler arbeidsmarkedene over hele landet, med analyser av samspillet mellom jobbene, menneskene og stedene. Dette er viktig for forståelse av hva som driver etableringer av, og rekrutteringen til, kompetansearbeidsplasser.

Kapitel 5 omtaler utvalgets vurderinger og forslag til tiltak.

Kapitel 6 omtaler økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene, inkludert forslagene basert på uendret ressursbruk.

3. Utvalgets forslag

Utredningen inneholder til sammen 26 forslag som skal støtte opp under følgende fem innsatsområder:

  1. Utvikle robuste arbeidsmarkeder
  2. Utvikle attraktive arbeidsplasser for høyere utdannede
  3. Styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft
  4. Utvikle regional kunnskapsstruktur for samarbeid og livslang læring
  5. Omstilling av jobber, mennesker og steder

Innsatsområdene og de ulike tiltakene er nærmere omtalt under Kapitel 5 Utvalgets vurderinger og forslag til tiltak.

4. Høringsfrist og praktiske forhold

Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på regjeringens nettsider.
 
Høringsuttalelsene må være Kommunal- og regionaldepartementet i hende innen 9. august 2011. Høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, postboks 8112 Dep, 0032 Oslo.

Høringsuttalelsene blir lagt ut på følgende nettside:
www.regjeringen.no/krd-kompetansearbeidsplasser

En liste over høringsinstanser er vedlagt. Vi ber om at underliggende etater og organer konferer med overordnet virksomhet om det skal fremmes felles eller separate høringsuttalelser. Vi ber også om at adressatene vurderer om det er behov for å legge utredningen fram for ytterligere underordnede etater og organer som ikke står oppført på høringslisten.

Med hilsen


Hallgeir Aalbu e.f.
ekspedisjonssjef

Jo Egil Aalerud
seniorrådgiver

Vedlegg: Adresseliste

Kommuner
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Universiteter
Høgskoler
Studieforbundene
Helseforetakene
Innovasjon Norge
SIVA
Norges Forskningsråd
KS
Tjenestemannsorganisasjonene
Politiske partier
Helseforetakene
Tjenestemennenes hovedorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Sametinget
Arbeidslivsorganisasjonene
Direktorater og tilsyn
Regionale samarbeidsråd
Forskningsinstitusjoner