Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2019

Vår ref.: 19/2594

VårRef: 19/2594

Sakbehandler: Marianne Sælen

Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.

Høringsuttalelsene kan leveres digitalt på denne siden: regjeringen.no

Alle kan avgi høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Høringsfristen er mandag 16. desember 2019.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

ACOS AS
Actis
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barns beste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Biskopene
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
Dedicare
Delta
Den katolske kirke
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Diabetesforbundet
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse
DNT – edru livsstil
Domstolsadministrasjonen
Erfaringssentrum
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gatejuristen
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
HIV-Norge
Hjernerådet
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyesterett
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IOGT Norge
Islamsk Råd Norge
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kirkerådet
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
KS
Lagmannsrettene
Landets fylkeskommunale eldreråd
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for offentlige pensjonister
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legestudentenes rusopplysning
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA – Motorførernes Avholdsforbund
Marborg
MA-Ungdom
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
MS – forbundet
Munn- og halskreftforeningen
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonal forskningsetisk komité (NEM)
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kristelige legeforening
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Revmatikerforbund
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk rådmannsforum
Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk selskap for ernæring
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Omsorgsjuss
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter
Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Personvernnemnda
Pion prostituertes Int.org. i Norge
Politidirektoratet
Prima Omsorg
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
Sentralenheten for fylkesnemndene
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sivilombudsmannen
Sosial- og eldreombudet i Oslo
Spekter
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested i Valdres
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stoffskifteforbundet
Sysselmannen på Svalbard
Tekna
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN
Unio
Universitets- og høyskolerådet
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Utdanningsforbundet
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Verdighetssenteret
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Volvat Medisinske Senter AS
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Zero