Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene. Utredningen ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet den 16. desember 2019.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.03.2020

Vår ref.: 19/5399

Et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen, leverte den 16. desember 2019 en utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av utvalgets forslag. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden.

 

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Høringsfristen er 17. mars 2020.

 

 

Med hilsen

 

 

Espen Aasen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Tone Hobæk

konst. avdelingsdirektør

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Akademikerne

Aleris Helse

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

DELTA

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Folkehelseinstituttet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak og deres brukerutvalg

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Farmaceutiske forening

Norges Røde Kors

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Sykehusfarmasøyters forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

SAN – Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

UNIO

Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen