Høring av rapport om Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
05/1397- KD

Dato
19.07.2006

Høring av rapport om Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy

Med dette sendes rapport ”Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy” skrevet av Statens Vegvesen/Vegdirektoratet på åpen høring. Dokumentet følger vedlagt. Høringsfristen er 30. oktober 2006.

Rapporten ble laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Formål med oppdraget var å finne teknologinøytrale kriterier som kan klassifisere nye lette kjøretøy etter kjøretøyets miljøegenskaper. Videre ble det understreket at miljøklassifiseringen ikke kan undergrave nullvisjonen på trafikksikkerhetsområdet.

En egen klassifisering av miljøvennlige kjøretøy kan i seg selv stimulere brukere som er spesielt miljøbevisste til å velge miljøbiler framfor ordinære kjøretøy. Dette kan være enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker å profilere seg miljøpolitisk. Samferdselsdepartementet opplever at en slik definisjon etterspørres av virksomheter og lokale myndigheter. Det pågår mye arbeid knyttet til miljøklassifisering både i Norden, EU og verden for øvrig. Et miljøklassifiseringssystem kan også benyttes av sentrale og lokale myndigheter som vil utforme virkemidler som stimulerer til valg av miljøvennlige kjøretøy.

Vi håper at adressatene for dette brevet vil se nærmere på Vegdirektoratets rapport og gi sine synspunkter på vurderingene og konklusjonene innen fristen 30. oktober 2006.

Vi ber om at uttalelsene også sendes elektronisk til postmottak@sd.dep.no.

Høringsbrevet og rapporten er lagt ut elektronisk på Samferdselsdepartementets nettsider (http://www.odin.dep.no/sd).

Med hilsen

Anne Brendemoen
Avdelingsdirektør, Miljø- og kollektivtransportseksjonen

Kristin D. Dahle
Rådgiver, Miljø- og kollektivtransportseksjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Bergen kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Skien kommune

Stavanger kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

AmCar Bilpolitisk utvalg

Bilaksjonen

Bilimportørenes Landsforening

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Frie Bilimportørers Forening

GRIP – Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk

Grønn hverdag

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hydro

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes forbund

Miljøstiftelsen Bellona

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og ungdom

Norstart – Norsk Elbilforening

Norsk Bioenergiforening

Norsk institutt for luftforskning

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Taxiforbund

Norges Transportforbund

Norsk forening mot støy

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Zero