Høring av rapport om tradisjonelt håndverk

Kultur- og kirkedepartementet ber om merknader til rapporten ”Kulturhåndverk - avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden” innen 5. juni 2008. Rapporten er utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2008

Høringen er avsluttet og foreløpig er det lagt inn 1 mill. i budsjettet for 2009 til oppfølging av utredningen. Se evt. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Vår ref.: 2006/03392 KU/KU2 SHA:mmt

Vi viser til vedlagte rapport "Kulturhåndverk - avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden", utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. Rapporten er også tilgjengelig på KKDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer

Tradisjonelt håndverk er kunnskap og teknikker knyttet til naturmaterialer og kjennetegnes av håndarbeid, personlig innsikt, opplæring og lang øvelse. Denne typen kompetanse overføres fra generasjon til generasjon og er i liten grad dokumentert. Kunnskapen på området representerer verdifull kulturarv.

Stortinget har pekt på at ansvaret for tradisjonelt håndverk er delt mellom flere departementer og Kultur- og kirkedepartementet er bedt om å ta initiativ til et samarbeid mellom departementene for å styrke feltet. (Jf. Innst. S. nr. 155 (2003-2004)til Kulturpolitikk frem mot 2014, Innst. S. nr. 164 (2003-2004), Innst. S. nr. 227 (2004-2005) til Leve med kulturminner, Innst. S. nr. 230 (2004-2005) til Kultur og næring, Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006).) Kultur- og kirkedepartementet foreslo i St.prp. nr. 1 (2005-2006) å utrede feltet tradisjonelt håndverk nærmere, noe vedlagte utredning er et resultat av. 

I arbeidet med utredningen har følgende departement vært invitert til samarbeid om mandat for utredningen og deltakelse i en referansegruppe: Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 

Utredingen peker på utfordringer og gir anbefalinger når det gjelder:

  • anerkjennelse og synliggjøring av utøvere
  • utdanning og videreføring av kunnskap
  • næringsutvikling
  • samordning og struktur

 

Vi ber om at disse punktene kommenteres med utgangspunkt i høringsinstansenes rolle og kompetanse.

I tillegg ber vi, så langt det er naturlig for høringsinstansene, om innspill til følgende:

  • hvilke områder har behov for strakstiltak for å unngå tap av kompetanse
  • vurdering av balanse mellom vernetiltak og videreutvikling av tradisjoner
  • hvordan fungerer eksisterende statlige bevilgninger til feltet
  • forslag til tiltak for å videreutvikle samarbeid mellom aktørene

 

Merknader til rapporten må være departementet i hende innen 5. juni 2008. Høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på KKDs nettsider.

Med hilsen

 

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Sølvi Helmersen Aalbu
rådgiver

 

Vedlegg: Rapport og mottakerliste

ABM-utvikling
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Birka  
Bunad- og folkedraktrådet  
Byggenæringens landsforening  
Duodje instituhtta  
Fagurmakerne i Norge  
Norsk Forening for Fartøyvern  
Folkekulturforbundet  
Foreningen Fredet   
Forbundet KYSTEN
Fortidsminneforeningen  
Forum for fagskoler
Forum for kultur og næringsliv  
HSH  Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon    
Innovasjon Norge  
KS  
KAFF - kulturarv, forskning og formidling  
Kulturringen Opplæringskontor for gamle håndverksfag  
KTB - Kompetansenettverk for tradisjonelt bygghåndverk  
LO - Landsorganisasjonen   
Museumsnettverk for tradisjonelt håndverk  
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning v/Ivar Lien
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag v/Aud Larsen,
NHO Håndverk  
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider  
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning  
Nordisk håndverksforum  
Norges Husflidslag  
Norges forskningsråd    
Norsk Form
Norsk kulturforum  
Norsk Kulturminnefond  
Norges kulturvernforbund  
Norsk Husflid   
Norsk Designråd  
Norsk Folkedraktforum  
Norsk Handverksutvikling - NHU  
Norsk Kulturarv  
Norsk kulturråd  
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kunsthåndverkere  
Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag  
Oslo håndverks- og industriforening
Raulandsakademiet 
Riksantikvaren  
Sametinget  
Samiid Duodji  
Senter for bygdekultur  
Sekretariatet for små og verneverdige fag  
SIVA 
Statens bygningstekniske etat   
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet Utdanningsdirektoratet  
Utdanningsforbundet  
Vestnorsk kulturakademi 
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Alle fylkeskommunene
- v/  kulturminneforvaltningen
- v/ næringsavdelingen
 

 

 

 

Til toppen