Høring av reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endrede passivitetsregler i akvakulturregelverket for tilbaketrekking av lokaliteter. Forslaget innebærer at perioden med passivitet forlenges fra to år til tre år som vilkår for tilbaketrekking av lokaliteter.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.02.2022

Vår ref.: 21/6451

Høringsbrev.pdf

Agder fylkeskommune

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune

WWF-Norge