Høring av svensk konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning om naturgassledning mellom Norge, Sverige og Danmark - Skanled

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2008

Vår ref.:

                                           

Høringsbrev i pdf-format

 

Deres ref                                   Vår ref                                       Dato
                                                 08/00423-6                               23.07.2008

 

Høring av svensk konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning om naturgassledning mellom Norge, Sverige og Danmark – Skanled

Olje- og energidepartementet har mottatt den svenske konsesjonssøknaden med tilhørende konsekvensutredning (MKB) om Skanled-prosjektet fra Energimarknadsinspektionen i Sverige. Energimarknadsinspektionen vil behandle tiltakshaver Gassco AS og Swedegas AS sin konsesjonssøknad, og utarbeide en innstilling til den svenske regjeringen. Konsesjonssøknaden omhandler den del av Skanled som berører svensk territorium i Skagerak og Kattegat.

I samsvar med Espoo-konvensjonen om grenseoverskridende miljøkonsekvenser ble Norge i brev datert 29.06.2007 underrettet av Sverige om Skanled-prosjektet. Norge meddelte ønske om å delta i den svenske prosessen angående miljøvurderingene rundt prosjektet. I den forbindelse bes det om at høringsinstansene sender eventuelle kommentarer til Olje- og energidepartementet, Pb 8148 Dep, 0033 Oslo, med kopi til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 Oslo, innen 20. august.

Av hensyn til koordineringen med den svenske saksbehandlingen settes denne korte fristen. Det vises for øvrig til at det i Sverige vil utarbeides ytterligere en konsekvensutredning som en del av søknaden til Miljödomstolen (tidligere Vattendomstolen). Til orientering vil denne, samt konsekvensutredningene for den danske og den norske delen av prosjektet, sendes på høring i Norge på et senere tidspunkt. Dokumentene vil da inkludere en felles redegjørelse av prosjektets antatte grenseoverskridende miljøkonsekvenser i Norge, Sverige og Danmark.

Den svenske konsesjonssøknaden med tilhørende sammendrag av konsekvensutredning (MKB) er lagt ut på Olje- og energidepartementets hjemmesider http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer.html?id=2048. Ved problemer med å hente ut dokumentene eller ønske om tilgang til den fullstendige konsekvensutredningen (MKB) kan departementet være behjelpelig med papirkopier.

Med hilsen


Gro Anundskaas (e.f.)
underdirektør
                                                                                 Tonje Haabeth
                                                                                 rådgiver
   

 

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensingstilsyn
Riksantikvaren
Norsk Sjøfartsmuseum

Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat,
DBS Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Statnett SF

Fiskeridirektoratet
Kystdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Norges Fiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Sjøfartsdirektoratet

Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland Fylkeskommune
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder Fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Aust-Agder Fylkeskommune
Fylkesmannen i Telemark
Telemark Fylkeskommune
Fylkesmannen i Vestfold
Vestfold Fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Østfold Fylkeskommune

Tysvær kommune
Kvitsøy kommune
Rennesøy kommune
Finnøy kommune
Randaberg kommune
Bamble kommune
Kragerø kommune
Tønsberg kommune
Farsund kommune
Larvik kommune

Statens kartverk, Sjøkartverket
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn i Rogaland

Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Miljøstiftelsen Bellona
WWF Verdens Naturfond
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Gassenter AS
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Gassforum

 

Kopi:

Miljøverndepartementet

Til toppen