Høring av utkast til konsekvensutredning for ytterligere olje- og gassaktiviteter på dansk side i Nordsjøen

Norge ved Miljøverndepartementet har mottatt varsel fra Danmark om at Maersk Oil i perioden til 2016 planlegger å bore opptil 150 nye brønner i området kalt Central Graben som ligger i dansk økonomisk sone i Nordsjøen, ca 220 km vest for Esbjerg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2010

Vår ref.: 201003103

Norge ved Miljøverndepartementet har mottatt varsel fra Danmark om at Maersk Oil i perioden til 2016 planlegger å bore opptil 150 nye brønner i området kalt Central Graben som ligger i dansk økonomisk sone i Nordsjøen, ca 220 km vest for Esbjerg.

Varselet fra Danmark er mottatt i henhold til FN-ECE konvensjonen om konsekvensutredninger av tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen) og EU direktiv 85/337 EØF om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger, som sier at mulige berørte land skal varsles å bli invitert til å delta i utredningsprosessen.

Det er utarbeidet et høringsutkast til konsekvensutredning for de ovenfor nevnte aktivitetene. Miljøverndepartementet ønsker å høre norske myndigheters og andre interessers synspunkter, herunder en vurdering av om mulige grenseoverskridende virkninger for Norge er tilfredsstillende utredet i det foreliggende materialet.
Høringsutkast til konsekvensutredning og annen relevant informasjon om aktivitetene finnes på regjerningen.no og Energistyrelsen.

Vi ber om at eventuelle synspunkter til høringsutkastet til konsekvensutredning er Miljøverndepartementet i hende senest 21. oktober 2010. 

Med hilsen


Guri Ulltveit-Moe (e.f.)
avdelingsdirektør

 Jørgen Brun
 rådgiver


Adresseliste:
Kyst- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Bellona pb 2141 Grunerløkka, 0505 Oslo
Norges Naturvernforbund pb 1201, 5811 Bergen
Greenpeace pb 6803 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Natur og ungdom  Torggata 34, 0183 Oslo
WWF Norge pb  6784 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Norsk Vannforening pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Zero Maridalsveien 10, 0178 Oslo


 

Kyst- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Bellona pb 2141 Grunerløkka, 0505 Oslo
Norges Naturvernforbund pb 1201, 5811 Bergen
Greenpeace pb 6803 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Natur og ungdom  Torggata 34, 0183 Oslo
WWF Norge pb  6784 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Norsk Vannforening pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Zero Maridalsveien 10, 0178 Oslo