Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av utkast til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Vår ref.: 200902457/VM

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling på høring, se vedlagte utkast. Det er departementets mål at den nye strålevernforskriften skal tre i kraft 1. januar 2010, med unntak av forslaget om innføring av grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, som foreslås tre i kraft 1. januar 2013. Departementet foreslår at forskriften som høres, skal erstatte forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevern-forskriften). Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til ny strålevernforskrift. Det redegjøres nærmere for forslaget under punkt 2.

Høringsbrevet i sin helhet finner du her.

I tillegg til høringsbrevet finner du her forslag til strålevernforskrift og tabell/vedlegg

Akademikerne
Aker Offshore Partner 
Apotekforeningen
De regionale helseforetak
Den Norske Jordmorforening
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Det norske meteorologiske institutt
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eurosert AS
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorgansisasjon
Forum for Miljø og Helse
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Institutt for energiteknikk
Justervesenet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge, LO
Leverandørforeningen for Helsesektoren
Mattilsynet
Medirad AS
Medisinsk billedteknikk AS
Medisinsk teknisk forening
Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter
Miljøstiftelsen Bellona
Nammo Raufoss
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og Ungdom
NDT-foreningen
NetCom AS
Norges elektriske materiellkontroll
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, NITO
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbud
Norges Sivilingeniørers Forening
Norges veterinærhøyskole
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk 
Norsk institutt for luftforskning
Norsk kiropraktorforening
Norsk radiografforbund
Norsk Solarieforening
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norske Fysioterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
Oljeindustriens landsforening
Phillips Norge AS
Post- og teletilsynet
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
SAFE
Siemens Medical 
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statnett
Sysselmannen på Svalbard
Telenor AS 
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund, YS
Husbanken
Petroleumstilsynet
Sintef Byggforsk, Oslo
Sintef Byggforsk, Trondheim
Statens arbeidsmiljøinstitutt  (STAMI)
Statens bygningstekniske etat
Statsbygg
Forum for Miljø og Helse
Radiumhospitalet
Norsk Onkologisk forening
Norsk radiologisk forening, c/o Den Norske Legeforening,
Arkitektbedriftene i Norge
Byggenæringens Landsforbund
NHO Håndverk
Huseiernes landsforbund
Norges bygg- og eiendomsforening
Norske arkitekters landsforbund
Norges byggmesterforbund
Nelfo - Foreningen for El og It Bedriftene
Norske landskapsarkitekters forening
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Tekniske entreprenørers landsforening (TELFO)
Ventilasjon- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
Statoil Hydro
Exxon Mobile
Conoco Phillips
Talisman Energy as
BP Norge AS
AF decom offshore
Norse decom AS
Coast Center Base (CCB)
Mongstadbase AS
Tuboscope Norge AS
Vestbase AS
Wergeland Halsvik as
Ragn-Sells AS
Renor AS
Veolia AS