Høring av vedtatt EU-regelverk for elektrisitetsmarkedet (Ren energi-pakken)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2020

Vår ref.: 20/1081

EUs Ren energipakke ble vedtatt i 2018 og 2019. Ren energipakken reviderer og erstatter blant annet rettsaktene for kraftmarkedet som inngår i EUs tredje energimarkedspakke fra 2009. Tredje energimarkedspakke er innlemmet i EØS-avtalen, og trådte i kraft i Norge høsten 2019.  

Denne høringen omfatter fire vedlagte rettsakter i EUs Ren energimarkedspakke som knytter seg til elektrisitetsmarkedet – et revidert elmarkedsdirektiv (2019/944), en revidert elektrisitetsforordning (2019/943), en revidert ACER-forordning (2019/942) og en ny forordning om beredskap i elektrisitetssektoren (2019/941). Rettsaktene trådte i kraft i EU den 1. januar 2020. Rettsaktene er merket som EØS-relevante. Departementet skal også gjøre en selvstendig vurdering av om EØS-relevans foreligger.

I denne høringen orienterer departementet om de vedtatte rettsaktene slik de er vedtatt og kunngjort i EU. Samtidig oppfordres høringsinstansene til å komme med innspill til departementets videre arbeid med rettsaktene. Det pågår et arbeid i departementet med å vurdere regelverkets innhold og antatte konsekvenser, rettsaktenes EØS-relevans, behovet for eventuelle EØS-tilpasninger mv.

Frist for uttalelser er 15. september 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Lasse Vannebo (telefon 22 24 63 24 og e-postadresse Lasse.Vannebo@oed.dep.no eller seniorrådgiver Ingvild Ånestad (telefon 22 24 63 13 og e-postadresse Ingvild.Anestad@oed.dep.no )

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingvild Ånestad

seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Den norske advokatforening

DistriktsEnergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energiklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Kraftfylka

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero