Høring - behov for tiltak for å styrke grunnfondsbevisets stilling

Høringsfrist 31. mars 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/828 FM GK

23.12.2002

Finansdepartementet ba i brev 23. september 2002 Kredittilsynet vurdere Sparebankforeningens forslag, i brev av 19. februar 2002 til departementet, for å styrke grunnfondsbevisets stilling. Bl.a. foreslo Sparebankforeningen i sitt brev at:

”forstanderskapet skal stå friere til å disponere overskuddet i grunnfondsbevisbanker enn det som følger av dagens grunnfondsbevisbrøk”.

Saken har sitt utgangspunkt i omdanningsadgangen for sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap (jf. Ot.prp. nr. 59 (2001-2002) og Innst. O. nr. 57 (2001-2002)).

Departementet ga i Ot.prp. nr. 59 (2001-2002) (s. 23) uttrykk for følgende: ”Forslaget reiser prinsipielle betenkeligheter, siden det vil kunne innebære at grunnfondsbeviseierne begunstiges på bekostning av bankens eierløse kapital. Departementet vil imidlertid vurdere spørsmålet nærmere.”

I Innst. O. nr. 57 (2001-2002) (s. 15) heter det følgende: ”Komiteen har elles merka seg at departementet vil vurdera nærmare forslaget frå Sparebankforeningen om endring av reglane for utbyttefordeling i grunnfondsbevisføresegna. Komiteen vil her peika på at det er viktig at rammevilkåra for grunnfondsbevis vert utforma slik at dei framstår som eit reelt alternativ til aksjar, når det gjeld eigenskapar som eigenkapitalinstrument. Komiteen legg til grunn at departementet vurderer forslaget også i lys av dette.”

Departementet ga i sitt brev til Kredittilsynet 23. september 2002 uttrykk for at det sentrale forhold som må vurderes, er å unngå ulikebehandling mellom de ulike deler av egenkapitalen, slik at behandlingen blir lik uavhengig av eierforholdene.

Kredittilsynet har vurdert Sparebankforeningens forslag og oversendt brev 21. november 2002 til departementet om dette. Departementet ber om synspunkter på Kredittilsynets vurderinger og forslag.

Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en (1) side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes med på diskett, ev. på e-post til adressen: arkiv.postmottak@finans.dep.no. Vi ber om høringsmerknader innen 31. mars 2003.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg