Høring - beskatning av firmabil og yrkesbil

Høringsfrist 28. mai 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/660 SL tli/KR

26.02.04

Høring – beskatning av firmabil og yrkesbil

Den 18. mars 2003 ble Skattedirektoratets fastsettelse av satsene for fordelsbeskatningen av privat bruk av arbeidsgivers bil innklaget for Sivilombudsmannen av syv næringsorganisasjoner. 1Næringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Skattebetalerforeningen, Selgerforbundet, Finansieringsselskapenes forening, Bilimportørenes landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Bakgrunnen for klagen var at organisasjonene hevdet å kunne sannsynliggjøre at de fastsatte km-satsene er vesentlig høyere enn de faktiske bilholdskostnadene. Det ble i den forbindelse blant annet vist til oversikter over bilholdskostnader fra Opplysningsrådet for veitrafikk og leasingselskapet LeasePlan.

Etter en nærmere vurdering av klagen uttaler Sivilombudsmannen i brev av 29. september 2003 til Skattedirektoratet at det er grunn til å stille spørsmål om direktoratets fastsettelse av km-satsene i rimelig grad gjenspeiler de faktiske bilholdskostnadene. Ombudsmannen anbefaler derfor at det foretas en fornyet gjennomgang av måten satsene fastsettes på.

I Skattedirektoratets svar til Sivilombudsmannen av 4. november 2003 vises det blant annet til følgende:

”Finansministeren har besluttet at det skal foretas en bredere gjennomgang av firmabilbeskatningen og at den nærmere vurderingen av grunnlaget for fastsettelsen av kilometersatsene ikke skal foretas isolert ut fra gjeldende regelverk, men inngå i en slik samlet gjennomgang av regelverket. Det er i den forbindelse satt i gang et arbeid i regi av Finansdepartementet for å vurdere firmabilbeskatningen, hvor det også kan være aktuelt å se nærmere på reglene om tilbakeføring av privat fordel ved næringsbil.”

På denne bakgrunn ble det etablert en intern arbeidsgruppe bestående av representanter fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Finansdepartementet ledet arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen fokuserte sitt arbeid på følgende problemstillinger:

 • Vurdere nivået på gjeldende fordelsbeskatning av firmabil
 • Vurdere alternative modeller for beskatning av firmabil, blant annet i lys av regelverket i andre nordiske land
 • Vurdere beskatningen av privat fordel ved bruk av næringsbil
 • Provenymessige og administrative konsekvenser av ulike modeller for beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Gruppens arbeid er oppsummert i avsnitt 1.2 i rapporten, som vedlegges dette brev. Nedenfor følger en kortversjon av denne oppsummeringen.

Firmabilbeskatningen

Etter gruppens vurdering bør firmabilbeskatningen nedjusteres med om lag 5 pst. i forhold til gjeldende nivå, noe som isolert sett gir et provenytap på om lag 130 mill. kroner.

Gruppen foreslår at en legger om dagens regler til en aldersgradert prosentligningsmodell. Eksempelvis ved å innføre en satsstruktur på 30 pst. av bilens verdi under 250 000 kroner og 20 pst. av overskytende verdi. Samtidig bør biler yngre enn 3 år verdsettes til nybilpris, mens eldre biler verdsettes til 75 pst. av kostprisen som ny. Etter gruppens syn vil en slik beskatningsmodell ha flere fordeler ift. gjeldende regelverk, blant annet fordi:

 • en slik satsstruktur forventes å gi et bedre anslag på kostnadene ved bilholdet, særlig fordi beskatningen vil avhenge av bilens alder
 • regelverket vil bli vesentlig enklere
 • et slikt regelverk gir større mulighet til å velge andre firmabiler enn det som er vanlig i dag, siden en kan oppheve dagens firmabilskatteklasser

En slik beskatningsmodell forventes å gi en viss reduksjon i beskatningen av rimelige biler og noe økt beskatning av dyrere firmabiler i forhold til gjeldende regler. Dette skyldes i hovedsak at dagens beskatningsnivå har vært for høyt ift. de faktiske kostnadene for rimelige biler og for lavt ift. de faktiske kostnadene for dyrere biler.

Et alternativ til å innføre en aldersgradert fordelsbeskatningsmodell vil være å kun foreta visse justeringer av dagens regler. Følgende endringer er i så fall særlig aktuelt:

 • justering av dagens km-satser slik at de om lag tilsvarer kostnadsnivået for bilholdet for en privat person
 • innføring av flere firmabilskatteklasser for dyrere firmabiler
 • gjøre beskatningen avhengig av bilens alder

Beskatning av yrkesbiler

Etter gruppens vurdering er det grunn til å oppheve den særskilte 75-prosentregelen, som bidrar til lavere beskatning av yrkesbiler enn firmabiler. Dette begrunnes med at:

 • det er viktig å oppnå skattemessig likebehandling av firmabiler og yrkesbiler, noe som vil være tilfellet uten denne særregelen
 • det er et komplisert regelverk som blant annet har bidratt til flere misforståelser blant skattytere
 • tilnærmet alle brukere av yrkesbil beskattes etter dette lempeligere regelverket

En opphevelse av 75-prosentregelen anslås isolert sett å gi en skatteskjerpelse på 220 til 240 mill. kroner. Skatteskjerpelsen anslås imidlertid å utgjøre mellom 90 og 130 mill. kroner hvis det samtidig innføres aldersgradert firmabilbeskatning.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på arbeidsgruppens forslag.

Høringsfristen er satt til 28. mai 2004.

Det bes om at høringsinstansene vurderer behovet for, og eventuelt besørger, foreleggelse av høringsnotatet for underliggende virksomheter/enheter.

Kopi er sendt til Stortingets finanskomité.

Med hilsen

Stig Sollund
ekspedisjonssjef

Tonje Liavaag
førstekonsulent

RAMMER

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler


Rapporten kan du lese her (PDF-format )

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

LeasePlan Norge AS

Postboks 6019 Etterstad

0601 OSLO

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Ingeniørorganisasjon NITO
sekretariat

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Storgaten 2

0155 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 4658 Sofienberg

0506 OSLO

Norges Taxiforbund

Trondheimsveien 100

0565 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Postboks 8031

4068 Stavanger

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO