Høring - Beskatningsstrategi for norsk arktisk sei

Høringsfrist: 21. januar 2005

Høringsfrist 21. januar 2005.(07.12.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21. januar 2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401258- /KD

07.12.04

Beskatningsstrategi for norsk arktisk sei

Bestanden av norsk arktisk sei har de siste år vokst kraftig, og gytebestanden er nå på et nivå som med stor sannsynlighet medfører en god produksjon/avkastning. Fremtidig fangst av bestanden vil bli bestemt av naturlige svingninger, av beskatningsmønsteret og av de årlige vedtak om totalkvoter. Beskatningsmønsteret ble søkt forbedret i 1999 da minstemålet for sei ble øket.

I mangel av en utarbeidet beskatningsstrategi for norsk arktisk sei har Det internasjonale råd for havforsking (ICES) de siste år gitt råd om totalkvoter basert på referansepunktet F pa. Dette referansepunktet er imidlertid et grensenivå, og ikke et mål i seg selv. For å finne et slikt mål-nivå er det behov for å utarbeide og legge til grunn en beskatningsstrategi for de årlige totalkvoter av norsk arktisk sei.

Vedlagt (./.) følger en utredning fra Fiskeridirektoratet der en søker å vurdere konsekvensene av ulike beskatningsstrategier for norsk arktisk sei. På basis av disse konsekvensvurderingene anbefales det en konkret beskatningsstrategi for seien.

Fiskeri- og kystdepartementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes Fiskeri- og kystdepartementet så snart som mulig og senest innen 21. januar 2005.

Med hilsen

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef

Kyrre Dale
fung. avdelingsdirektør

Direktoratet for naturforvaltning

Fikeriforskning

Fiskeridirektoratet

Fiskeri-og havbruksnæringens Landsforening

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Kystfiskarlag

Norges Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Salgslagenes samarbeidsråd

Sametinget

Sjef Kystvakten

Sør-Norges Trålerlag

Attac Norge

Den norske advokatforening

Dyrebeskyttelsen i Norge

Eksportutvalget for fisk

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Greenpeace

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Natur og Ungdam

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Jeger-og fiskerforbund

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges naturvernforbund

Rederiforeningen for ringnotfartøy u/70 fot

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Taretrålfiskernes forening

WWF

Arbeids-og sosialdepartementet

Justis-og politidepartementet

Kommunal-og regionaldepartementet

Landbruk-og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringdepartementet

Næings-og handelsdepartementet

Riksrevisjonen

Utdannings-og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

Møre-og Romsdal fylkeskommune

Nord -Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Oslo Kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet

Sogn-og fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Til toppen