Høring - Deltakerloven § 9 - forslag om meldingsordning ved eierendring i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fiskefartøy

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Deltakerloven § 9 – forslag om meldingsordning ved eierendring i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fiskefartøy

Deltakerloven – lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst – fastsetter i § 4 at et fartøy ikke kan nyttes til ervervsmessig fiske uten at det er gitt ervervstillatelse.

Loven krever at visse vilkår knyttet til eierens person er oppfylt, før det kan gis slik tillatelse. For å unngå at disse kravene blir gjort illusoriske ved at eierskap blir overført til andre etter at det er gitt tillatelse, stiller loven videre krav i § 9 om forhåndstillatelse for overdragelse av aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy.

Eierskapsutvalget har i NOU 2002:13 foreslått endringer i § 9. Eierskapsutvalgets vurderinger og forslag er tatt inn i vedlagte høringsnotat, og departementet ber om høringsinstansenes uttalelse til dette.

Eierskapsutvalgets innstilling er tilgjengelig i sin helhet på departementets nettsider, under adressen www.dep.no/fid, menyvalget ”Publikasjoner” og deretter ”Utredninger”.

Videre foreslår departementet en meldingsordning som i visse tilfeller skal erstatte dagens søknadsprosedyre, innenfor rammen av dagens lovtekst og inntil det er tatt stilling til Eierskapsutvalgets forslag. Dette forslaget fremgår av høringsnotatets punkt 4, fra side 7. Det bes også om høringsinstansenes uttalelse til dette forslaget.

Høringsfrist er satt til 15. september 2003.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Vidar Landmark
seniorrådgiver

Liste over høringsinstanser – forslag om meldingsordning ved eierendring i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fiskefartøy

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Fylkeskommunene

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening