Høring - digitalt skifte av dødsbo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et forslag på en ny bestemmelse i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven) som skal legge til rette for å realisere effektive og brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2021

Vår ref.: 21/2910

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring et forslag på en ny bestemmelse i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte (arveloven) som skal legge til rette for å realisere effektive og brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo. Dette høringsnotatet er utarbeidet i forståelse med Justis- og beredskapsdepartementet.

En ny bestemmelse i arveloven § 88 a vil gi grunnlag for en offentlig digital tjeneste for skifte av dødsbo. Den vil også gi hjemmel til å kunne fastsette forskrift om tjenesten og om behandling av personopplysninger. Videre skal forslaget gi hjemmel for innhenting av opplysninger uten hinder av taushetsplikt.

 

Forslaget skal bidra til å nå målene i Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 om bedre sammenhengende digitale tjenester til innbyggere.

Livshendelsen «Dødsfall og arv» er en av disse syv livshendelsene, og prosjektet Oppgjør etter dødsfall utgjør en sentral del av denne livshendelsen. Oppgjør etter dødsfall er et samarbeidsprosjekt mellom Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Statens kartverk og Statens vegvesen. Digitalt skifte av dødsbo vil innebære digital samhandlingen mellom privatpersoner, offentlige og private virksomheter.

 

Digitalt skifte av dødsbo skal forenkle prosessen etter dødsfall for arvingene – blant annet gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte. Gjennom digitalisering vil det fasiliteres prosesser fra dødsbo opprettes til et bo kan gjøres opp. Dette innebærer for eksempel representasjon for arvingenes muligheter til utøve innsynsrett i arvelaters økonomiske forhold, utstede skifteattest for privat skifte, utpeke fullmektig og muliggjøre bruk av de rettighetene som følger av skifteattest og fullmakt, digitalt.

 

Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 22. september 2021.

 

 

Med hilsen

 

 

Katarina de Brisis (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Liv Turid Lieng

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Vedlegg:

Høringsnotat

Liste over høringsinstanser

Departementene

 

Høyesterett            

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bispedømmerådene

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Folkeregisteret

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk senter for barneforskning

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Sivilombudsmannen

Skatteetaten

Statens Kartverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

 

Statsforvalterne

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Kommunene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Den norske Dommerforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Foreningen 2 Foreldre

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner

Norges bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges skogeierforbund

Norsk Allmenningsforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

NORSKOG

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Redd Barna

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Samfunnsbedriftene

Samisk juristforening/Sámi Juristtaid Searvi

Senior Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)

UNICEF Norge

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Nord Universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

NTNU i Trondheim

NMBU på ÅS