Høring - Egenhandel

Forskrift vil ikke bli fastsatt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/490 FM KW

14.02.2002

Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 31. januar 2002, hvor det foreslås endringer i reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 2a.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 14. mai 2002. Høringsuttalelser på mer enn to sider bes vedlagt på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Brev fra Kredittilsynet av 31. januar 2002