Høring - Eiendomsforvaltningsutvalgets utredning - NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2005

Høringsinstansene iht. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3193-21 AKO

15.11.2004

Eiendomsforvaltningsutvalget ble oppnevnt og gitt mandat ved kongelig resolusjon av 21. november 2003. Utvalget leverte sin utredning – NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle - 5. november 2004.

Utvalgets utredning sendes herved ut på høring.

Vi ber departementene videreformidle dette høringsbrevet til aktuelle organer som ikke står på høringslisten. Vi ber også om at departementene videreformidler høringsbrevet til aktuelle organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Utredningen kan lastes ned over Internett fra Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på ODIN.

Ytterligere eksemplarer av den trykte utgaven kan bestilles. Bestillinger som gjøres av statlige forvaltningsorganer skjer til Statens forvaltningstjeneste ved Informasjonsforvaltningsavdelingen på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Bestillinger som skjer fra andre enn sentralforvaltningen skjer til Akademika. Bestilling fra Akademika kan gjøres på tlf. 22 47 89 10, e‑post: offpubl@akademika.no, eller ved å gå inn på www.akademika.no.

Vi gjør oppmerksom på at et sammendrag av NOUen finnes i kapittel 2 og utvalgets forslag til tiltak finnes i kapittel 9.

Høringsfristen er torsdag 10. februar 2005.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør