Høring - Endring av forutsetningene for beregning av pensjonskostnader

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2005

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/748-13 BED

01.07.2005

Vi viser til forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13 om regnskapsføring av pensjon.

Vedlagt er utkast til ny § 13-5 om regler for hvordan forutsetningene for beregning av pensjonskostnader skal fastsettes. Forslaget har til hensikt å øke muligheten for å sikre større grad av realisme, forutsigbarhet og stabilitet i budsjetteringen og regnskapsføringen av pensjoner i kommunene og fylkeskommunene.

Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å fastsette reglene høsten 2005, og at reglene får virkning fra og med regnskapsåret 2006.

Vi ber om at merknader til reglene sendes departementet senest 15. oktober 2005.

Nærmere om bakgrunnen for forslaget

Bakgrunnen for regnskapsforskriften § 13 var den særlige økningen i kommunenes betalbare pensjonspremier i 2001/2002. For å håndtere svingninger i premiene, ble det etablert en ordning med å jevne ut pensjonsutgiftene i regnskapet gjennom resultatføring av såkalte premieavvik. Premieavviket er differansen mellom den betalbare pensjonspremien, og en regnskapsmessig beregnet pensjonskostnad.

Det er lagt til grunn som det sentrale element for innføringen av premieavviket, at regnskapsmessige beregnede pensjonskostnader kan holdes mer stabile over tid enn de betalbare premiene, slik at premiene årlig varierer over og under nivået på pensjonskostnadene. Premieavviket vil da variere mellom positivt og negativt fra år til år.

Forutsetningen for at reglene skal fungere etter hensikten er at pensjonskostnadene fra år til år beregnes på en slik måte at nivået på pensjonskostnadene blir mer stabilt enn nivået på pensjonspremiene, og at pensjonskostnadene beregnes på et realistisk grunnlag, slik at pensjonskostnadene ikke systematisk ligger over eller under nivået på pensjonspremiene.

Etter gjeldende regler i regnskapsforskriften § 13-5, skal de konkrete tallverdiene for forventet lønnsvekst, G-regulering, finansavkastning og diskonteringsrente som årlig benyttes i beregningen av regnskapsmessige pensjonskostnader, baseres på gjennomsnittet av den årlige utvikling i lønn mv. de siste 10 år. Denne mekaniske metoden for å finne beregningsforutsetningene vil ikke sikre at forutsetningene om stabilitet og realisme kan oppfylles fullt ut.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår derfor å gå bort dagens metode som utelukkende baserer seg på 10-årssnitt, og at man går over til et system der forutsetningene for lønnsvekst, G-regulering, renter og avkastning i større grad baseres på faglige vurderinger av hva som realistisk kan forventes å bli den langsiktig utvikling fremover i tid. Denne vurderingen tenkes gjennomført i faglig dialog med KS og pensjonsleverandørene. Dette vil være en tilnærming til praksis i privat sektor, der forutsetningene vurderes årlig ut fra hensynet til stabilitet og ut fra hva som kan forventes å være den langsiktige økonomiske utvikling. Med forslaget til ny § 13-5 vil videre grunnleggende skift i økonomien kunne slå raskere inn i beregningsforutsetningene enn det dagens regler medfører. Samtidig kan man unngå automatiske endringer i forutsetningene om lønnsvekst mv. dersom forventningen til den langsiktige utviklingen ikke har endret seg vesentlig det siste året. Og videre kan større grad av realisme og konsistens mellom beregningsforutsetningene oppnås.

Den norske Revisorforening ga i 2003 veiledning til hvordan de ulike forutsetningene kan vurderes i tråd med Norsk Regnskapsstandard nr. 6, hvor intensjonen er en jevn kostnadsfordeling av pensjonsforpliktelsen i regnskaper i privat sektor.

Veiledningen vil kunne gi beregningsforutsetninger for kommunesektoren fra 2006 om lag som dette:

A

Gjennomsnittlig rente 10-års statsobligasjon i 2005

4 %

B

+

Risikopremie (fordi pensjonsforpliktelsen løper i mer enn 10 år)

1 %

C

=

Diskonteringsrente pensjonsforpliktelse

5 %

D

+

Meravkastning på plassering

1 %

E

=

Forventet avkastning pensjonsmidler

6 %

F

Forventet lønnsvekst og G-regulering

3 – 3,5 %

G

Differanse mellom diskonteringsrente og lønn (C-F)

1,5 - 2 %

Vi presiserer at denne tabellen bare er anslag på hva verdiene på bergningsforutsetningene vil kunne være med dagens økonomiske utsikter. Endelige vurderinger er ikke foretatt. Departementet antar etter foreløpige vurderinger at en rimelig størrelse på differansen mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst fra 2006 ligger på 1,5 - 2,0 %. Dette vil gi et nivå på pensjonskostnadene om lag på nivået i 2005, eller noe lavere (differansen er i 2005 på 1,5 %).

Etter dagens system er det videre slik at beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene for et budsjettår ikke foreligger før juni i budsjettåret. Dette gir mindre forutsigbarhet i planleggingen, enn dersom beregningen av pensjonskostnadene forelå før årsbudsjettet var vedtatt. Departementet legger derfor opp til at beregningsforutsetningene skal fastsettes forut for budsjettåret, slik at pensjonskostnadene kan beregnes før budsjettåret tar til.

Departementet har også vurdert om forutsetningene for AFP-uttak skal standardiseres på samme måte som de økonomiske forutsetningene. Ifølge SPK gir de ulike uttaksratene mellom KLP og SPK relativt små forskjeller i AFP-kostnader i beregningen av pensjonskostnadene. Ifølge KLP er det grunn til å tro at både AFP-uttak og uførhet er forskjellig i lærerbestanden ifht øvrige kommunalt ansatte. Vi foreslår derfor ikke å standardisere disse forutsetningene. Forskriftsforslaget innebærer imidlertid at departementet også kan fastsette de aktuarmessige forutsetningene om departementet skulle finne det formålstjenelig.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

HØRINGSUTKAST juni 2005-Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den xx. oktober 2005 med hjemmel i lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6.

I forskrift av 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endring. (Endringer er kursivert).

§ 13-5 (Nærmere om forutsetninger ved beregning av årets netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad) skal i sin helhet lyde:

  1. Forutsetningene som skal legges til grunn for beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnader i henhold til denne forskrift § 13, fastsettes av departementet.
  2. Dersom de aktuarmessige forutsetninger ikke er nærmere fastsatt av departementet, skal de aktuarmessige beregningsforutsetningene baseres på anerkjente metoder for beregning av sannsynlighet for død, uførhet, uttak av avtalefestet pensjon, uttreden av pensjonsordning og eventuelle andre forhold av betydning for pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden.
  3. Beregningsforutsetningene skal fastsettes ut fra hva som faglig og realistisk kan forventes å bli den langsiktige framtidige utviklingen i økonomiske og aktuarmessige forhold i den perioden pensjonsforpliktelsene løper.
  4. Beregningsforutsetningene skal fastsettes slik at budsjettmessig og regnskapsmessig stabilitet og forutsigbarhet oppnås, og slik at de akkumulerte årlige premieavvik over tid går mot null.

Tidligere bokstav E, F og G oppheves.

II

Endringene trer i kraft xx. oktober 2005.

HØRINGSUTKAST juni 2005- Merknader til forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Bokstav A slår fast at de forutsetningene som skal legges til grunn for beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnader i henhold til denne forskrift § 13 skal fastsettes av departementet. Dette gjelder i utgangspunktet både de økonomiske forutsetninger som forventet lønnsvekst, diskonteringsrente for pensjonsforpliktelsen, avkastningsrente på pensjonsmidlene, regulering av pensjoner og av folketrygdens grunnbeløp, og de aktuarmessige forutsetninger.

Bokstav B angir at de aktuarmessige beregningsforutsetninger skal baseres på anerkjente metoder for beregning av sannsynlighet for død, uførhet, uttak av avtalefestet pensjon, uttreden av pensjonsordning og eventuelle andre forhold av betydning, dersom departementet selv ikke har angitt nærmere hvilke aktuarmessige forutsetninger som skal legges til grunn.

Bokstav C slår fast, at faglige og realistiske vurderinger skal legges til grunn for fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Dette innebærer at det skal benyttes aktuarmessig og økonomisk faglig skjønn i vurderingen av hva som kan forventes å være en realistisk langsiktig framtidig utvikling i økonomiske og aktuarmessige forhold i den perioden pensjonsforpliktelsene løper. Kravet om realisme innebærer at beregningsforutsetningene må vurderes årlig, og at de enkelte beregningsforutsetningene skal være innbyrdes konsistente i forhold til den utvikling som kan forventes.

Bokstav D slår fast at beregningsforutsetningene skal fastsettes ut fra hensynet til stabilitet og forutsigbarhet i budsjettering og regnskapsføring av pensjoner. Hensynet til stabilitet innebærer at det i de årlige vurderinger som departementet skal foreta ligger et vesentlighetskrav. Dersom det ikke har inntruffet vesentlige endringer i de underliggende økonomiske og aktuarmessige forhold som kan forventes å ha betydning for den langsiktige utviklingen i beregningsforutsetningene, og derigjennom pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene, skal det ikke være nødvendig å foreta endringer i beregningsforutsetningene.

Hensynet til forutsigbarhet tilsier at beregningsforutsetningene for et år fastsettes på et tidspunkt slik at kommunene og fylkeskommunene kan innarbeide pensjonskostnadene i årsbudsjettene, og at beregningsforutsetningene som hovedregel ikke endres i regnskapsåret.

I realismekravet etter bokstav C ligger samtidig, at dersom det etter at departementet har fastsatt beregningsforutsetningene for et regnskapsår, har inntruffet vesentlige endringer i de underliggende økonomiske og aktuarmessige forhold som kan forventes å ha betydning for den langsiktige utviklingen i beregningsforutsetningene, kan det bli nødvendig å foreta endringer i beregningsforutsetningene. Nødvendigheten av å endre beregningsforutsetningene må bero på helt særskilte hendelser som påvirker den langsiktige utviklingen i økonomiske og aktuarmessige forhold, og må veies opp mot hensynet til forutsigbarhet.

Videre slås det fast i bokstav D, at forutsetningene skal fastsettes slik at summen av de årlige premieavvik over tid går mot null. Dette innebærer at beregningsforutsetningene må fastsettes slik, at summen av de årlige regnskapsmessige pensjonskostnader over tid samsvarer med summen av de årlige betalte pensjonspremier.

Forskriften trer i kraft xx. oktober 2005, og får virkning fra og med regnskapsåret 2006.

Høringsinstanser

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Registrerte politiske partier
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Departementene
Riksrevisjonen
Norges bank
Statistisk sentralbyrå
Kredittilsynet
Kommunenes sentralforbund
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Statens pensjonskasse
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Finansnæringens hovedorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving
Norges kommunerevisorforbund
Gjensidige NOR forsikring
Sparebank1 livsforsikring as
Storebrand livsforsikring as
Vital forsikring asa
Willis v/Bjarne Refsnes

Til toppen