Høring - Endring av innsynsdirektivet

Høringsfrist: fredag 9. november 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

FM 00/4398 ToM

2.10.2001

EØS-komiteen vedtok 25. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) til også å omfatte kommisjonens direktiv 2000/52/EF om endring av kommisjonens direktiv 80/723/EØF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak (innsynsdirektivet).

Formålet med direktivet er å kunne overvåke eventuell kryssubsidiering overfor private foretak som i tillegg til sin private virksomhet er gitt særlige rettigheter av det offentlige, eller er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, og som driver virksomhet i konkurranse med andre.

Det er i St.prp. nr. 73 (2000-2001) lagt til grunn at gjennomføringen av direktivet nødvendiggjør lovendring, slik at Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er nødvendig. Stortinget har gitt slikt samtykke etter innstilling fra Næringskomiteen i Innst.S. nr. 291 (2000-2001).

Vedlagt følger et høringsnotat av 14. september utarbeidet av Kredittilsynet, hvor det foreslås at direktivet gjennomføres i norsk rett i en egen lov om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Det bes om høringsinstansenes merknader til lovforslaget innen fredag 9. november.

Det bes om at høringsmerknader som overstiger én side også sendes på e-post til christoffer.bergene@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Vedlegg:

Høringsnotat av 14. september 2001

VEDLEGG