Høring — endring av reglene knyttet til avgiftsmessig klassifisering av lastebiler med tillatt totalvekt under 7500 kg

Resultat: forskrift 11.10.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.08.04
  • Sendt på høring 14.07.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1874 SAL RHN/KR

14.07.04

Høring – endring av reglene knytet til avgiftsmessig klassifisering av lastebiler med tillatt totalvekt under 7500 kg

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av vilkårene for å kunne oppnå registrering av lastebil uten engangsavgift. Endringene foreslås innarbeidet i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner. Høringsfrist er satt til 6 uker, og høringsinstansene bes komme med sine innspill innen 25. august 2004. Høringsinstansene bes vurdere behovet, samt sørge for eventuell foreleggelse av høringsbrevet til underliggende etater/enheter.

Innspill til høringen kan sendes elektronisk til postmottak@finans.dep.no eller per post til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen Pb. 8008 Dep 0030 Oslo.

Bakgrunn

Etter gjeldende regelverk er kravene for å oppnå avgiftsmessig status for et kjøretøy som lastebil i flere henseende mindre omfattende enn kravene som oppstilles for varebilklasse 2 og kombinerte biler. I gitte situasjoner vil derfor et kjøretøy som ikke vil kunne oppnå status som varebil klasse 2 eller kombinert bil kunne registres som avgiftsfri lastebil dersom kjøretøyets tillatte totalvekt økes. Dette gir dårlig innbyrdes sammenheng mellom de ulike avgiftsgruppene og departementet foreslår på denne bakgrunn en samordning av bestemmelsene.

Gjeldende rett

Etter Stortingets vedtak om engangsavgift skal det betales engangsavgift til statskassen ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter nærmere fastsatte avgiftsgrupper og satser. Avgiftsgruppene er inndelt på bakgrunn av kjøretøytype. Ved vurderingen av hvilken avgiftsgruppe en motorvogn skal henføres under legges definisjonene av motorvogngrupper i Vegdirektoratets forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) til grunn med de presiseringer og tillegg som følger av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner (engangsavgiftsforskriften).

Engangsavgiftsforskriften §§ 2-2 til 2-6 oppstiller egne avgiftsmessige definisjoner for varebil klasse 1, varebil klasse 2, kombinert bil og campingbil. Her oppstilles bl.a. konkrete krav til godsrommets størrelse og utforming. Bestemmelsene er tatt inn fordi definisjonene i kjøretøyforskriften ikke alltid er tilstrekkelige i avgiftsmessig sammenheng. I engangsavgiftsforskriften § 2-6 er det også gitt en egen bestemmelse om lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7500 kg. Etter denne skal motorvogner som etter kjøretøyforskriften defineres som N2 lastebil, i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres enten som personbil, campingbil, eller kombinertbil dersom kjøretøyet har fast setearrangement egnet for persontransport bak føresetet. Siden det ikke er engangsavgift på lastebiler er bestemmelsen viktig for å avgjøre avgiftspliktens omfang.

Nærmere om forslaget

I motsetning til hva som er tilfelle for varebil klasse 2 og for kombinertbil inneholder ikke engangsavgiftsforskriften § 2-6 konkrete krav til godsrommets størrelse og utforming. Dette medfører at kjøretøy som ikke kan anses som varebil klasse 2 eller kombinertbil, vil kunne registreres som lastebil uten engangsavgift, dersom de øvrige vilkårene for dette er oppfylt. Dette er ikke i overensstemmelse med intensjonen bak regelverket, og gir dårlig innbyrdes sammenheng mellom de ulike avgiftsgruppene. På denne bakgrunn foreslår departementet at kravene som i dag gjelder for å oppnå avgiftsmessig status som varebil klasse 2 også gjøres gjeldende for avgiftfrie lastebiler med tillatt totalvekt under 7500 kg.

For å oppnå status som lastbil uten engangsavgift kan etter dette motorvogn, som teknisk defineres som N2 (lastebil), ikke ha fast setearrangement bak førersetet. Dessuten må kjøretøyet ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom førerkabin og godsrom, og godsrommet må kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm. Har bilen åpent lasteplan (« pick-up ») må godsrommet være minst en meter langt, og dessuten utgjøre minimum halvparten av førerkabinens og lasteplanets samlede lengde.

Kjøretøy som teknisk defineres som N2 (lastebil), men som ikke oppfyller disse vilkårene vil i avgiftsmessig sammenheng enten måtte klassifiseres som personbil, kombinertbil eller campingbil. Det understrekes at dette bare gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt under 7500 kg. Lastebiler og kombinerte biler over denne vektgrensen vil, uavhengig av disse vilkårene, falle utenfor Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, og følgelig ikke være gjenstand for engangsavgift.

Departementet har også vurdert å innføre tilsvarende bestemmelser for kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 7500 kg. Gjennomgående er dette store kjøretøy med betydelig lasteevne. Behovet for særskilt regulering med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg og godsrommet gjør seg derfor ikke gjeldende i samme grad for disse kjøretøyene, og departementet vil derfor ikke foreslå dette.

Endringene foreslås gjennomført ved at forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 2-6 gis følgende ordlyd:

§ 2-6. Lastebil

Som lastebil anses motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) eller N3 (lastebil). Motorvogner som teknisk defineres som N2 med tillatt totalvekt mindre enn 7500 kg, må dessuten oppfylle kravene i § 2-3 første ledd med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg og godsrom, eller § 2-3 annet ledd med hensyn til lasteplan for å kunne klassifiseres som lastebil i avgiftsmessig forstand.

Motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt mindre enn 7500 kg og som ikke oppfyller vilkårene i første ledd annet punktum skal i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som enten personbil, campingbil, eller kombinert bil.

Med hilsen

Rune Håvard Nygaard e.f
seniorrådgiver

Åsne Hana Torgersen
rådgiver

Liste med høringsinstanser i PDf-format finner du her

Til toppen