Høring - Endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser — mulighet for oppnevning av nemndsmedlemmer for en kortere periode enn 4 år

Høringsfrist: 18. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.10.06

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602410-/MGM

05.09.06

Endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser – mulighet for oppnevning av nemndsmedlemmer for en kortere periode enn 4 år

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette ut et forslag til endring av forskrift 15. november 2002 nr 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Nemdsmedlemmenes funksjonstid
Dagens medlemmer av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, ble oppnevnt for perioden januar 2003 til januar 2007. I løpet av høsten 2006 skal medlemmene som skal virke fra januar 2007 oppnevnes. Etter dagens KOFA-forskrift skal medlemmene oppnevnes for fire år av gangen. Dette innebærer at medlemmene skal virke fra januar 2007 til januar 2011.

Departementet gjennomfører en evaluering av KOFA høsten 2006. Hvorvidt evalueringen vil synliggjøre behov for endringer, og hvilke type endringer som i så fall kan være aktuelle, er i dag ikke klart. Departementet kan imidlertid ikke se bort fra at enkelte type endringer vil kunne berøre nemndas sammensetning, for eksempel antall medlemmer, hvilken type bakgrunn medlemmene skal ha eller at det bør etableres en oppnevningsordning som bedre sikrer kontinuitet i nemnda.

Dersom departementet høsten 2006 oppnevner medlemmer for fire år, vil eventuelle endringer i nemndas sammensetning ikke kunne gjennomføres før i 2011. Dette vil være uheldig. For å sikre tilstrekkelig handlingsrom til å kunne gjennomføre eventuelle ønskede endringer i perioden etter evalueringen, ønsker departementet derfor å kunne oppnevne nemndsmedlemmer for en kortere periode enn fire år.

Departementet påpeker at det er viktig å sikre at nemndas uavhengighet beholdes, og foreslår derfor at muligheten til å oppnevne nemndsmedlemmer for en kortere periode enn fire år, kun skal være mulig i ”særlige tilfeller”.

Hvem som oppnevner nemndsmedlemmene
Etter dagens KOFA-forskrift § 3 fremgår det at det er Kongen som oppnevner klagenemndas medlemmer, og som blant disse peker ut en leder. Av forskrift 28. januar 2000 nr. 67 fremgår det imidlertid at denne type oppnevnelser er delegert til departementet. Ettersom Fornyings- og administrasjonsdepartementet altså selv har kompetanse til å foreta oppnevningene, foreslås det at KOFA-forskriften endres, slik at det fremgår at både medlemmene og lederen oppnevnes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og ikke av Kongen.

Departementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft i løpet av høsten 2006.

Høringsuttalelser
Det bes om at alle høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@fad.dep.no innen 18. oktober 2006. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Pål Hellesylt
avdelingsdirektør

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Den Norske Advokatforening Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Regjeringsadvokatembetet
Samferdselsdepartementet

Den norske advokatforening (23.10.06)
Finansdepartementet (10.10.06) – ingen merknader
Forsvarsdepartementet (17.10.06)
Helse- og omsorgsdepartementet (29.09.06) – ingen merknader
Justis- og politidepartementet (26.09.06) – ingen merknader
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (22.09.06)
Kommunal- og regionaldepartementet (10.10.06) – ingen merknader
Konkurransetilsynet (19.10.06)
Næringslivets hovedorganisasjon (17.10.06)
Samferdselsdepartementet (10.10.06)

Til toppen