Høring - Endring i forskrift om offentlige anskaffelser - kjøp av rehabiliteringstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.08.2006

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601556

16.06.06

Høringsbrev - endring i forskrift om offentlige anskaffelser - kjøp av rehabiliteringstjenester

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette ut et forslag til endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (ikke i kraft). Forslaget åpner for at kjøp av spesialisthelsetjenester fra visse private rehabiliteringsinstitusjoner kan skje uten å kunngjøre kjøpet. Da den nye forskriften om offentlige anskaffelser ikke trer i kraft før 1. januar 2007 1Den nye forskriften kan ikke settes i verk før EUs innkjøpsdirektiv er blitt innlemmet i EØS-avtalen. Departementet er kjent med at Liechtenstein og Island vil godkjenne innlemmingen sent på høsten 2006. Forskriften kan da tre i kraft 1. januar 2007. , sendes det ut forslag til endring både i gjeldende og ny forskrift.

Forslaget er utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Endring av finansieringsordningen
De regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for tilbud om spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon til befolkningen i helseregionen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Folketrygden sto tidligere for den offentlige finansieringen av driftsutgiftene til visse rehabiliteringsinstitusjoner som opptreningsinstitusjoner, helsesportssentre og attføringsinstitusjoner (unntatt arbeidsmarkedsetatens institusjoner). I 2003 ble det besluttet å overføre finansierings- og bestilleransvaret for tjenester som ytes av disse institusjonene, til de regionale helseforetakene. Overføringen skulle skje i løpet av en fireårs periode. Målet med ansvarsoverføringen var å harmonisere finansieringen og styringen av dette området med den øvrige spesialisthelsetjenesten, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003). Prosessen ble senere fremskyndet ved at det ble besluttet at institusjonene skulle få hele den offentlige finansieringen fra regionale helseforetak allerede fra 1. januar 2006, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005). Dette innebar at overgangsperioden ble forkortet med ett år. Det ble lagt opp til at de regionale helseforetakene skulle inngå avtaler med institusjonene allerede for driftsåret 2006 om hvilke oppgaver institusjonene skulle ha og prisen på tjenestene. For 2006 er det overført 1.019,5 mill. kroner til de regionale helseforetakene til finansiering av slike opphold.

Konsekvenser av omleggingen
Omleggingen av det offentlige finansieringsansvaret har altså medført at institusjonene må ha avtale med regionale helseforetak, dersom de skal få dekket pasientbehandlingen fra det offentlige. Ettersom de regionale helseforetakene er forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av tjenester fra de private helseinstitusjonene, har omleggingen i praksis medført at institusjonene må konkurrere seg imellom om avtaler for å få dekket utgiftene til pasientbehandling.

I prosessen med å inngå avtaler for 2006, benyttet de regionale helseforetakene i hovedsak prosedyren konkurranse med forhandlinger ved kjøp av tjenester fra institusjonene. Erfaringer fra avtaleinngåelsene for 2006 har vist at bruk av denne anskaffelsesmetoden har gitt utilsiktede og uønskede konsekvenser i forbindelse med de strukturelle endringene.

En del pasienter har behov for opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ikke er så omfattende og sammensatte at det krever en spesialisert behandling i sykehus. Mange av disse har imidlertid behov for tjenester av en slik karakter at de vil ha nytte av kortere eller lengre opphold i institusjon, for eksempel av hensyn til intensivitet i behandlingen. De regionale helseforetakene har derfor behov for å kunne tilby spesialiserte opptrenings- og rehabiliteringstjenester i helseinstitusjoner utenfor sykehus.

I stønadsordningen i folketrygden lå det ikke noe incitament til å omstrukturere tjenestetilbudet slik at det ble tilpasset spesialisthelsetjenestens behov for rehabiliteringstjenester utenfor sykehus. De regionale helseforetakenes etterspørsel etter disse tjenestene gir imidlertid institusjonene den nødvendige stimuleringen, og målsettingen er at kvaliteten i tjenestene bedres og at det skjer en økt spesialisering av tjenestetilbudet.

Tilpasningen av tjenestene til de behov som pasientene innenfor spesialisthelsetjenesten har, vil nødvendigvis kreve tid. Mange av de private institusjonene er derfor inne i en omstillingsperiode. Institusjoner som i omstillingsperioden ikke kan levere de tjenestene de regionale helseforetakene etterspør, og som derfor ikke oppnår avtale, vil kunne miste det finansieringsmessige grunnlaget for driften og pasientbehandlingen. Dette vil av mange grunner være samfunnsmessig uheldig og uønsket.

Mange av institusjonene er bygget opp og drevet helt eller delvis med offentlige midler. Det er ikke ønskelig at bruk av prosesser som fokuserer for sterkt på konkurranse på dette området, skal medføre at de faglige og økonomiske ressursene som er bygget opp, skal gå tapt for samfunnet i omstillingsperioden.

De strukturelle endringene har, etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering, gått for raskt. Mange av institusjonene har ikke hatt nok tid til å omstille seg. For å utnytte ressursene og kompetansen i institusjonene på best mulig måte og lette overgangen til det nye bestiller- og finansieringssystemet, er det derfor i en overgangsperiode behov for at de regionale helseforetakene kan tildele kontrakter uten å følge anskaffelsesregelverkets krav til kunngjøring og prosedyrer. Det foreslås derfor et unntak i forskrift om offentlige anskaffelser som åpner for dette.

Om to år skal det vurderes om unntaket kan oppheves.

Krav til konkurranse og etisk skjønn
Det forutsettes at de regionale helseforetakene, så langt det er mulig, har en eller annen form for konkurranse mellom institusjonene, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5. Departementet understreker at adgangen til å foreta innkjøp uten forutgående kunngjøring, stiller store krav til innkjøpernes etiske skjønn. Det er derfor viktig at innkjøpere som benytter dette unntaket, har stort fokus på etikk, slik at ikke relasjoner mellom innkjøper og leverandør virker inn på hvem som får levere tilbud og tildeles avtale.

Departementet tar sikte på at endringen skal tre i kraft i løpet av september 2006.

Høringsuttalelser
Det bes om at alle høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@fad.dep.no innen 11. august 2006. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Monica Auberg-Slettebøe
Seniorrådgiver

Vedlegg

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser
Fastsatt ved kgl. res. xx.xx.2006 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11 første ledd. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

I

I forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser skal § 11-2 første ledd ny bokstav i lyde (endringen i kursiv):

§ 11-2.Direkte anskaffelse

(1) Direkte anskaffelse kan anvendes for følgende kontrakter hvor:

  1. oppdragsgiver skal inngå en kontrakt om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 6 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a.

II

Endringen trer i kraft xx.xx.2006.

Forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser
Fastsatt ved kgl. res. xx.xx.2006 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11 første ledd. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

I

I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser skal § 2-1 tredje ledd lyde (endringen i kursiv):

(3) For kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon kan oppdragsgiver velge å følge reglene i forskriftens del I. Dersom kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder også § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater). Tilsvarende unntak gjelder for kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester etter lov 2. juli 1999 nr. 6 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a, selv om tjenesten ikke leveres av en ideell organisasjon.

II

Endringen trer i kraft samtidig med forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser.

Akademikerne
De regionale helseforetakene
De Spesielle Helseinstitusjonene (DSHI)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Lægeforening
Departementene
Departementenes servicesenter
Ehandelssekretariatet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
GRIP
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HelseRehab Norge
Helsetilsynet i fylkene
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
KS
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Nettverk for Private Helsevirksomheter (NEPH)
NIMA
Norges kommunerevisorforbund
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
Norske Rehabiliteringsinstitusjoner (NRI)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeut Forbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pasientskadenemda
Privatpraktiserende fysioterapeuters forening
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Universitetet i Oslo
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund