Høring — endring i forskrifter om godtgjørelse for laboratorie - røntgen - og polikliniske virksomheter

Høringsfrist 1. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.06.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401252-/HEF

30.03.2004

Høring – endring av Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. (FOR 2000-12-01 nr. 1389) og Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter. (FOR 2003-06-27 nr. 959)

Innledning

Helsedepartementet viser til St.meld. nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten og Stortingets behandling av den (Innst. S. nr. 82 (2003-2004)). Det ble foreslått flere tiltak i meldingen som Stortinget sluttet seg til:

  1. Nytt aktivitetstilskudd skal utgjøre om lag halvparten av dagens takster for offentlige og private laboratorie- og røntgenvirksomheter fra 2005.
  2. Trygderefusjonen skal fortsatt utbetales direkte til private laboratorier og røntgenvirksomheter.
  3. De regionale helseforetakenes finansieringsansvar videreføres for prøver rekvirert av allmennleger.
  4. Det lovfestes at private institutter må ha avtale med regionale helseforetak for å få trygderefusjon fra 2005.
  5. Dagens etableringsgodkjenning for røntgen- og laboratorievirksomhet avvikles, og i stedet innføres kvalitetskrav for virksomhetene fra 2005.
  6. RTV-refusjon for offentlig laboratorie- og røntgenvirksomhet som inngår i poliklinikktilskuddet, foreslås utbetalt til regionale helseforetak fra 2004.
  7. Det utvikles et felles klassifiseringssystem for offentlig og privat laboratorievirksomhet.

Tiltak nr. 2 og 3 innebærer ingen endringer i forhold til dagens praksis. Tiltak nr. 6 ble gjennomført fra 01.01.2004 (jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) og B.innst.S. nr. 11 (2003-2004)). Departementet har satt i gang arbeid for å følge opp tiltak nr. 1, 4, 5 og 7. Høringen gjelder tiltak 1.

Høring om reduksjon av takster til private og offentlige laboratorier

I oppfølgingen av St.meld.nr. 5 (2003-2004), legger departementet til grunn at alle refusjonstakster til private og offentlige laboratorier i gjennomsnitt om lag halveres fra 1.1.2005, i forhold til nivået i 2003. Departementet kan vurdere å redusere enkelte takster mer/mindre enn 50 pst. dersom vi får høringsuttalelser med tungtveiende begrunnelse for det. Vi presiserer at dersom en takst skal reduseres mindre enn 50 pst., vil det automatisk innebære at andre takster må reduseres mer. Eventuelle forslag om å redusere takster mer/mindre enn 50 pst. må underbygges med kalkyler og fakta. Vi viser til vedlagte takster som er redusert med 50 pst. i forhold til takstene som gjaldt i 2003.

Høring om reduksjon av takster til privat og offentlig poliklinisk røntgenvirksomhet

I oppfølgingen av St.meld.nr.5 (2003-2004), legger departementet til grunn at refusjon til privat og offentlig røntgenvirksomhet om lag halveres fra 1.1.2005, i forhold til nivået i 2003. dette vil gjennomføres ved at enhetsprisen om lag halveres.

2004-versjonen av refusjonssystemet for poliklinisk radiologi har nylig vært på høring (jf.Helsedepartementets høringsbrev av 14. november 2003). Departementet har derfor valgt å ikke sende disse på ny høring, men vil trekke høringsinstansenes syn inn i arbeidet med 2005-versjonen av systemet. Denne vil igjen bli sendt på høring.

Som en følge av stortingsmeldingens tiltak vil det bli nødvendig at de private laboratoriene og røntgeninstituttene og de regionale helseforetakene reforhandler kjøpsavtalene som løper inn i 2005.

Vi ber om at høringsinstansene gir innspill innen 1. juni 2004.

Gjeldende laboratorietakster følger vedlagt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Øystein Sand (tel. 22 24 86 76, e-post: oys@hd.dep.no) eller Helga Festøy (tel. 22 24 85 18, e-post: hef@hd.dep.no)

Med hilsen

Frode Myrvold e.f.
fung. direktør

Helga Festøy
seniorrådgiver

Kopi: Sosial- og helsedirektoratet

Vedlegg: Forskrift 2003-06-27 nr 959
Forskrift 2000-12-01 nr 1389

Den Norske Patologforening
Finansdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk forbund for biokjemi
Norsk forening for mikrobiologi
Norsk forening for nukleærmedisin
Norsk radiologisk forening
Private laboratorier
Regionale helseforetak
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rikstrygdeverket

Til toppen