Høring – endring i introduksjonsloven Innføring av forsøkshjemmel

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender med dette forslag til endring i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) på høring. Forslaget omfatter innføring av en forsøkshjemmel, det vil si en bestemmelse om at departementet etter søknad kan godkjenne at det gjøres unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift i sammenheng med tidsavgrensede lokale forsøk. I utforming av forslaget til endring i introduksjonsloven, har JD sett hen til hjemmelen for å gi unntak fra lov og forskrift i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-4.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2016