Høring - Endring i revisorloven

Resultat: Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: