Høring - Endring i revisorloven

Resultat: Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5090 FM AnL

23.12.1999

Vedlagt følger Kredittilsynets forslag til regler vedrørende ovennevnte, oversendt Finansdepartementet ved brev 14. oktober 1999.

Kredittilsynet foreslår at det i gjeldende rett innføres en bestemmelse tilsvarende den som tidligere fremgikk av den opphevede forskrift 19. september 1990 nr. 766 om revisjon og revisorer § 2-6. Denne bestemmelsen ga adgang for sammensluttede revisjonsselskaper til å fortsette de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før sammenslutningen . Bestemmelsen ble ikke videreført i ny revisorlov (lov 15. januar 1999 nr. 2 ). Den nye loven gir heller ikke hjemmel for at en tilsvarende bestemmelse fastsettes i forskrifts form, og det er derfor nødvendig med en lovendring for å kunne gjeninnføre en slik bestemmelse. Finansdepartementet vil bemerke at det ved vedtakelsen av den nye loven ikke synes å ha vært tatt uttrykkelig stilling til hvorvidt bestemmelsen burde videreføres eller ikke.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen onsdag 31. januar 2000. Merknader ut over to sider bes også oversendt i elektronisk form.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Anne Karine Lødeng
førstekonsulent

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet