Høring - endringer av forskrifter til plan- og bygningsloven

Høringsfrist 11. april 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlagt oversendes utkast til nye forskrifter til plan- og bygningsloven. Endringene har hovedsakelig utgangspunkt i Stortingets vedtak om endringer i plan- og bygningsloven, jf. Odelstingsproposisjon nr. 112 (2001-2002), Innst. O. nr. 38 (2002-2003) og Odelstingsbeslutning nr. 55 (2002-03). I tillegg foreslås noen regelendringer med bakgrunn i utviklingen i praksis og rutiner i byggesaksbehandlingen, samt noen generelle forbedringer. Forskrift om saksbehandling og kontroll er vesentlig endret i struktur, og har fått en del nye bestemmelser som følge av lovendringene, mens det i Forskrift om godkjenning av foretak og i Teknisk forskrift bare foreslås mindre justeringer.

Forslagene gjelder:

Forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) av 22. januar 1997 nr. 4, sist endret ved forskrift av 29. august 2001 nr. 1070.

Kommunaldepartementet har i samråd med Statens bygningstekniske etat (BE) funnet det nødvendig å foreta en større redaksjonell bearbeiding av SAK. Begrunnelsen for dette er både å innpasse de nye bestemmelsene i en logisk sammenheng, men også å gjøre forskriften mer brukervennlig. Strukturen i SAK bærer i dag preg av hyppige, større og mindre endringer siden reformen i 1997. Forskriften henvender seg både til ukyndige engangsbyggere (unntak og meldinger), og til profesjonelle tiltakshavere og foretak. De forskjellige aktørers roller ønsker vi skal komme tydeligere til uttrykk i oppbyggingen av den nye forskriften, og det er tatt hensyn til et økende behov for standardisering, ikke minst som følge av arbeidet med innføring av elektronisk saksbehandling.

Hovedsiktemålene er raskere byggesaksbehandling, økt forutsigbarhet, avgrensning av søknadsdokumentasjon og bedre kontroll i byggeprosessen. Det gis nærmere bestemmelser bl.a. om:

  • Tidsfrister i saksbehandlingen, der det foreslås innføring av tidsfrister for de fleste delene av saksbehandlingen. Noen av disse fristene fremgår direkte av lov, men også disse er gjengitt i forskriften for å gi en samlet oversikt.
  • Innskrenking av kommunens mulighet til å begrense ”enkle tiltak”, bortfall av krav til positivt nabosamtykke og reduksjon av tidsfristen for slike tiltak fra fire til tre uker.
  • Utvidelse av meldingsordningen, først og fremst ved at mindre tilbygg og frittstående bygninger også kan oppføres etter melding på andre eiendommer enn bolig- og fritidseiendommer samt at arealgrensene for disse tiltakene utvides.
  • Endring av nabovarslingssystemet ved at ansvarlig søker blir mottaker av naboprotester og kan innarbeide disse i tiltaket før søknad sendes kommunen.
  • Ansvars- og arbeidsdeling ved gjennomføring av kontroll, først og fremst ved at kontrollplanen ikke skal godkjennes av kommunen. Kontrollplanen skal likevel sendes inn som en del av søknadsdokumentasjonen og blir mer rettet inn mot viktige kontrollområder, bl. a. for å være mer egnet som grunnlag for kommunens tilsyn.
  • Mindre dokumentasjon (til kommunen) i byggesaken og krav til gjenbruk av tidligere innsendte opplysninger.
  • Endring av ansvar og presisering av oppgaver ved plassering av tiltak. Ansvaret gjøres nå til et ordinært foretaksansvar på linje med ansvar for andre oppgaver i byggesaken.

Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) av 22. januar 1997 nr. 35, sist endret ved forskrift av 29. august 2001 nr. 1071.

Forskriftsforslaget består hovedsakelig av nødvendige endringer som følge av lovendringene, bl.a. opphevelsen av bestemmelsen om ansvarlig samordner i plan- og bygningsloven § 98 nr. 3, og tilsvarende utvidelse av ansvarlig søkers ansvarsområder gjennom en endring i § 93 b nr. 1 første ledd. I og med at ansvarlig samordner er omtalt flere steder i godkjenningsforskriften, medfører dette en rekke forskriftsendringer. Med bakgrunn i lovendringen om å innskjerpe ordlyden i plan- og bygningsloven § 98 a om tilbaketrekking av sentral godkjenning, foreslås tilsvarende endring i GOF § 27.

Det foreslås ellers en utvidelse av regelen om arbeid på egen eiendom til eget bruk (selvbygger). Øvrige forslag er kun mindre justeringer for å tydeliggjøre innholdet i godkjenningsforskriften. § 16 nr. 1 i dagens GOF om unntak fra kravet om lokal godkjenning, hører mer hjemme i SAK, og er flyttet over dit.

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) av 22. januar 1997 nr. 33, sist endret ved forskrift av 29. august 2001 nr. 1069.

Ot.prp. nr. 112 har bare i begrenset grad tatt opp TEK-relaterte problemstillinger. Forskriftsendringene berører kun areal- og målebegreper, og innebærer en harmonisering i forhold til andre bestemmelser om arealbegrensninger av bygninger. I tillegg fremmer departementet forslag til en forsterking av bestemmelsene om tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede som skal sikre at kravet til tilgjengelighet ivaretas ved istandsetting og utbedring av tiltak som berører atkomst til byggverk.

Høringsprosessen:

I forslaget til forskrift om saksbehandling og kontroll er enkelte bestemmelser nokså omfattende. I forbindelse med høringsbehandlingen vil det bli vurdert å redusere omfanget noe ved at en del av innholdet i stedet tas inn i veiledning til forskriften.

Det er samtidig skrevet merknader til de enkelte endringsforslagene, som vil bli brukt som grunnlag for veiledning til forskriftene. Vi tar derfor gjerne imot uttalelser også til merknadene.

Vi ber høringsinstansene sende sine høringsuttalelser i elektronisk form. E-post-adressen er frode.grindahl@krd.dep.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til

Egil Stabell Rasmussen, tlf. 22 24 71 56 eller Frode Grindahl, tlf. 22 24 71 31.

Høringsfrist: Fredag 11. april 2003.

Alle dokumentene er publisert i PDF-format.

Til toppen