Høring-endringer i energiloven og enkelte andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2011

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format 

Høring - endringer i energiloven og enkelte andre lover

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energiloven og enkelte andre lover på høring.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Det foreslås en revisjon av bestemmelsene i energiloven kapittel 9 om beredskap, slik at lovteksten bringes i samsvar med det nye trusselbildet i kraftforsyningen. Blant annet presiseres beredskapsreglene til å gjelde for alle ekstraordinære situasjoner i fredstid som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, i tillegg til situasjoner med erklært beredskap og krig. Lovens begrep ”sikringstiltak” endres til ”beredskapstiltak”. I tillegg foreslås en bestemmelse som skal sikre fortsatt levering av elektrisk energi og fjernvarme til forbrukerne i en overgangsperiode i tilfelle konkurs eller gjeldsforhandling i et nettselskap eller fjernvarmeselskap

Høringsfristen er 21. februar 2011. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Laila Berge (22 24 62 82) eller førstekonsulent Karoline Wiermyhr (22 24 62 51).

Med hilsen


Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                               Karoline Wiermyhr
                                                                               førstekonsulent
 

Samtlige departementer
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget
Den norske advokatforening
Distriktenes Energiforening (DEFO)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elklagenemnda
El & IT forbundet
EnergiNorge
Energiveteranene
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Forsvarsbygg
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets Logistikkorganisasjon /IKT
Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)
Forum for Strategisk Nettutvikling
Gassco
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Heimevernsstaben
KDS Aust-Agder - Vest-Agder
KDS Buskerud
KDS Hedmark – Oppland
KDS Finnmark
KDS Møre og Romsdal
KDS Hordaland
KDS Oslo - Akershus – Østfold
KDS Nordland 
KDS Vestfold – Telemark
KDS Nord-Trøndelag
KDS Troms
KDS Rogaland
KDS Sogn og Fjordane
KDS Sør-Trøndelag
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Natur og Ungdom
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nord Pool Spot
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk Hydro ASA
Norsk Senter for Informasjonssikring
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Petroleumstilsynet
Politiets Sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF Energiforskning AS
Småkraftforeninga
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vassdragsregulantenes fagforum