Høring - Endringer i forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene) - ny begrenset høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200305791-1/HGJ

07.10.2003

Ny høring for forsyningsforskriften

Med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser er det ved
kgl. res. 16. desember 1994 fastsatt forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon, heretter kalt forsyningsforskriften. I høringsnotat fra 21.06.2002, som ligger vedlagt, ble det foreslått enkelte endringer i forsyningsforskriften som følge av opphevelsen av REFSA 1Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet, fastsatt ved. Kgl. res. av 17. mars 1978 og vedtakelsen av to nye EU-direktiv 2Direktiv 98/4 og 2001/78.

Innspillene fra høringsrunden er nå implementert i utkastet til forskriften. I tillegg er det foretatt enkelte endringer i forskriften, som gjør at Nærings- og handelsdepartementet ønsker å sende forskriften på en ny begrenset høring.

Endringene som er foretatt i forskriften, inklusive det som ble endret i forrige høringsrunde, er markert med kursiv. De endringene som foreslås kan grupperes i språklige og strukturelle endringer, og realitetsendringer.

1) Språklige og strukturelle endringer, som ikke innebærer realitetsendringer

Visse språklige og strukturelle endringer er gjort, som ikke innebærer realitetsendringer. Eksempelvis har en:

 1. endret henvisninger til lovbestemmelser, direktiv mv. i samsvar med Justisdepartementets veiledningen til lov og forskriftsarbeid.
 2. endret tegnsetting i samsvar med Justisdepartementets veiledningen til lov og forskriftsarbeid.
 3. gjort visse språkforenklinger, eksempelvis kuttet ut gjentakelser i § 11 om at ”denne forskriften kommer ikke til anvendelse på…”for hvert unntak.
 4. gjort visse presiseringer av pedagogiske hensyn, eksempelvis har en valgt å bruke i begrepene prioriterte og uprioriterte tjenester i utkastets § 8 tredje og fjerde ledd i stedet for kun å nevne tallkategoriene.
 5. Luket ut feil, eksempelvis:
  - tidligere § 5 bokstav e og f regulerte det samme, og er nå slått sammen til § 5 bokstav e.
  - tidligere § 24 nr. 2 og 3 regulerte det samme, men var delvis motstridende, og er derfor slått sammen til én bestemmelse, utkastets § 25 annet ledd. Den nye bestemmelsen ble utformet i samsvar med direktiv 98/4 art. 26 nr. 2.
 6. endret oppdeling, sammensetning og plassering av paragrafer for å få forskriften noe mer pedagogisk. Til eksempel foreslås tidligere § 12 av pedagogiske hensyn oppdelt i to paragrafer, tilsvarende forskriften på klassisk sektor, der § 12 angir terskelverdiene og § 13 angir hvordan en skal beregne terskelverdiene.

2) Realitetsendringer

Visse realitetsendringer er foretatt. Legg spesielt merke til at:

 1. det er tatt inn en ny definisjon av begrepet ”leverandør” i utkastet § 1 bokstav m, tilsvarende definisjonen i forskriften på klassisk sektor.
 2. § 12 vedrørende terskelverdier er endret for å sondre mer mellom ulike oppdragsgivere og typer kontrakter, for å få bestemmelsen i overensstemmelse med EFs direktiv 98/4.
 3. Terskelverdiene er justert i samsvar med oppdaterte satser.
 4. En har endret § 4 bokstav c ved å inndele de ulike transportmidlene i to grupper, ettersom direktivets bestemmelser om terskelverdier (jf. § 12 første ledd bokstav b og c) sondrer mellom disse to gruppene.
 5. § 13 første ledd gjøres generell slik at beregningsmetoden gjelder alle anskaffelser, tilsvarende forskriften på klassisk sektor, i motsetning til den tidligere formuleringen som tilsa at dette kun gjaldt tjenesteytelser.
 6. en har tatt inn et vilkår for når en skal kunngjøre en kvalifikasjonsordning i § 26 niende ledd i samsvar med direktiv 93/38.
 7. endrer forslag fra forrige høringsrunde § 7: NSB AS tas ut.
 8. § 40 annet ledd foreslås opphevet ettersom det er en overgangsbestemmelse som ikke lenger er aktuell.
 9. § 41 sjette ledd foreslås opphevet da den retter seg mot medlemstatene og er overflødig.


Departement har videre oppdatert lov og forskriftshenvisninger, og ber om at høringsinstansene kvalitetssikrer at henvisningene på deres ansvarsområder er korrekte.

Det bes om at høringsinstansene videresender høringsbrevet til relevante underliggende organer og ber om deres kommentarer.

Ettersom forsyningsforskriften allerede har vært på høring for de vesentligste endringene, og de foreslåtte endringene ikke er betydelige, har departement satt høringsfristen til 17. november. Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2004.

Det gjøres oppmerksom på at et nytt innkjøpsdirektiv for forsyningssektoren er under utarbeidelse i EU, og at Nærings- og handelsdepartementet i den forbindelse vil foreta en grundigere revisjon av forskriften, der en bl.a. vil forsøke å gi forskriften en mer pedagogisk utforming.

Med hilsen

Pål Hellesylt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hanne Buch
førstekonsulent

Vedlegg:
Forrige høringsbrev av 23.08.2002
Nytt utkast til forskrift

Adresseliste

Næringslivets Hovedorganisasjon;Postboks 5250 Majorstua;0303 OSLO

Kommunenes Sentralforbund;Postboks 1378 Vika;0114 OSLO

Samferdselsdepartementet;Postboks 8010 Dep;0030 OSLO

Olje- og energidepartementet;Postboks 8148 Dep;0033 OSLO

Teknologibedriftenes landsforening

Oljeindustrienes landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon;Postboks 5250 Majorstua;0303 OSLO

Kommunenes Sentralforbund;Postboks 1378 Vika;0114 OSLO

Samferdselsdepartementet;Postboks 8010 Dep;0030 OSLO

Olje- og energidepartementet;Postboks 8148 Dep;0033 OSLO

Teknologibedriftenes landsforening

Oljeindustrienes landsforening.