Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017