Høringer

Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/4119 - HEG

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

Høringsnotatet er todelt. I den første delen omtales forslag som følger opp tiltak i Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring og Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Disse forslagene skal bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet kvalifisering. I den andre delen omtales endringer i bestemmelsen i introduksjonsloven som regulerer behandling av personopplysninger.

Forslagene omtalt i høringsnotatets første del er:

  • Personkretsen i formålsbestemmelsen utvides til å omfatte asylsøkere. 
  • Det foreslås at kommunen får en plikt til å tilby opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier til beboere i mottak som ikke har fått svar på sin søknad om oppholdstillatelse og at den enkelte får en plikt til å delta i slik opplæring.
  • Det foreslås presisert i bestemmelsen om individuell plan at ordningene i introduksjonsloven skal bygge videre på kompetansekartlegging og andre tiltak gjennomført i mottak.
  • Det foreslås at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal vurderes i arbeidet med utformingen av den enkeltes individuelle plan. Dersom slike tiltak vil styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, skal arbeids- eller utdanningsrettede tiltak inngå i programmet som et av minimumselementene. Dette skal nedfelles i den individuelle planen.
  • Det foreslås presisert at kommunene kan forlenge introduksjonsprogrammet til inntil tre år når det vil øke muligheten for deltakelse i arbeidslivet eller til å nå målsettingen i den individuelle planen.
  • Det foreslås en utvidet adgang til å søke fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunn av gjennomført opplæring etter opplæringsloven.
  • Det foreslås at kommunene skal gis en plikt til å legge til rette for et individuelt tilpasset tilbud for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er i omsorgspermisjon.
  • Forskriftshjemmelen i introduksjonsloven § 20 foreslås endret. Det foreslås at bestemmelsen gir en noe mer utfyllende omtale av hva det kan gis utfyllende bestemmelser om og at det skal fremgå uttrykkelig av loven at det i forskrift kan gis utfyllende regler om eventuelle straffereaksjoner ved fusk eller forsøk på fusk på avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

I høringsnotatet side 30-55 omtales endringer i bestemmelsen i introduksjonsloven som regulerer behandling av personopplysninger. Bakgrunnen for forslagene her er behov for å endre reguleringen av behandling av personopplysninger med nye ordninger på dette området og dermed nye behov for å behandle personopplysninger. Bakgrunnen er også ny personvernforordning i EU og behovet for å endre norske rettsregler før denne forordningen implementeres i Norge våren 2018. Det foreslås også en helt ny forskrift om behandling av personopplysninger, og at den den någjeldende forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (NIR-forskriften) oppheves.

Høringsnotatet og listen over høringsinstanser ligger på departementets nettside på www.regjeringen.no/jd under lenken «høringer». Høringsuttalelser avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar».

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er 15. september 2017. På grunn av stram tidsplan for å fremme et lovforslag til Stortinget vil det ikke bli gitt utsatt frist for å avgi høringsuttalelse.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

For eventuelle spørsmål til forslagene om behandling av personopplysninger, ta kontakt med Åste Haukvik Traen på e-post Aste.HaukvikTraen@jd.dep.no.

For eventuelle spørsmål til de øvrige forslagene, ta kontakt med Hege Hov Eggen på e-post Hege.Hov.Eggen@jd.dep.no

Med vennlig hilsen

Toril Melander Stene
avdelingsdirektør

                                                                                           Hege Hov Eggen
                                                                                           seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

 

Høringsinstanser:

Departementene

Fylkesmennene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Vox

Fylkeskommunene

Kommunene

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf)

Interesseorganisasjonen for kommunal
voksenopplæring (IKVO)

Norges Røde Kors

Norske Kvinners sanitetsforening

Norsk Folkehjelp

OMOD – Organisasjonen mot offentlig
diskriminering

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjon Virke

KS – Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)