Høring — Endringer i lov om elektronisk signatur

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak av 16. juni 203 om at Regjeringen skal fremme forslag for å sidestille skriftlig (visuell) og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401144-1/mir

09.03.2004

Endringer i lov om elektronisk signatur

Vedlagt følger forslag til endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur .

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak av 16. juni 2003 om at Regjeringen skal fremme forslag for å sidestille skriftlig (visuell) og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsloven.

Departementet tar sikte på å få gjennomført sidestillingen på følgende måte:

  • Det tilføyes en forskriftshjemmel i lov om elektronisk signatur som åpner for at det kan etableres frivillige sertifiserings- og godkjenningsordninger.
  • Med hjemmel i denne bestemmelsen etablerer departementet en frivillig sertifiseringsordning, der utstedere av kvalifiserte sertifikater kan bli sertifisert i henhold til detaljerte tilleggskrav ved utstedelse av sine sertifikater. Disse kravene skal tilsvare de legitimasjonskrav som stilles i hvitvaskingsregelverket.
  • Hvitvaskingsforskriften endres slik at ”sertifiserte kvalifiserte sertifikater” kan aksepteres som gyldig legitimasjon etter hvitvaskingsloven.

I høringsnotatet foreslås endringer for å følge opp gjennomføringen av første kulepunkt ovenfor. Vi mener at det er hensiktmessig at den nå foreslåtte forskriftshjemmelen ikke kun tar høyde for å oppnå sidestilling mellom visuell og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsregelverket. Den bør være utformet slik at den også gir departementet adgang til å etablere frivillige ordninger innenfor andre regelområder og med andre formål enn kun å akseptere elektronisk identifisering.

Høringsforslaget vil bli sendt ESA på EØS-høring, i tråd med direktiv 98/34/EF (endret ved 98/348/EF).

Vi ber om eventuelle høringsuttalelser innen 4. juni 2004. Hørings­uttalelsen bes tilsendt på e-post (til postmottak@nhd.dep.no).

Nærings- og handelsdepartementet ber høringsinstansene vurdere om forslagene bør forelegges underliggende etater, og ellers til eventuelle relevante instanser som ikke står på høringslisten. Høringsbrevet vil bli lagt ut elektronisk på ODIN ( http://www.odin.dep.no/nhd).

Med hilsen

Thomas Myhr (e.f.)
seniorrådgiver

Margrethe R. Norum
rådgiver

Departementene
Abelia
Allianse
Bankenes Standardiseringskontor
Bank-ID Samarbeidet
Banklovkommisjonen
BBS
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske bankforening
Den norske dataforening (DND)
Den norske Revisorforening
Det Norske Veritas
eforum
EIC Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Ementor
Ergo Group AS
Finansieringsselskapenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
it banken
Justervesenet
Kantega
Kompetansesentret for IT i helsevesenet (KITH)
Konkurransetilsynet
Kontor- og datateknisk landsforening
Kopek
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Netcom
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kunst- og Antikvitetshandlers forening
Norges Skatterevisorers Landsforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Lotteridrift A/S
Norsk Rikstoto
Norsk Tipping A/S
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Norges Juristforbund
Norsk Akkreditering
Norsk Teknologistandardiserings forbund
Norsk Regnesentral
Norstella
NRK AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Oslo Børs
Oslo Handelskammer
PKI-forum
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Spama
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statistisk Sentralbyrå
Statskonsult
Systek
Telenor ASA
Telia
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetene
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZebSign
ØKOKRIM