Høring — Endringer i lov om elektronisk signatur

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak av 16. juni 203 om at Regjeringen skal fremme forslag for å sidestille skriftlig (visuell) og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2004

Med virkning fra 1. juli 2005 er det foretatt endringer i esignaturloven slik at det vil være mulig å etablere frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger for tilbydere av elektroniske signaturer, jf. Ot.prp. nr. 74 (2004-2005). Endringene skal i første omgang benyttes av sertifikatutstedere som ønsker å tilby sertifikattjenester for elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen men har har også til hensikt å bl.a. følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å på egnet måte sidestille «skriftlig» (fysisk) og elektronisk legitimasjon etter hvitvaskings-regelverket.

Med hjemmel i esignaturloven har departementet utarbeidet et forslag til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere. Forskriften ble sendt på høring 11. juli 2005 med høringsfrist til 30. september 2005.

  • Høringsfrist: 04.06.2004