Høring - Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskudd til livssynssamfunn

Ot.prp. nr. 9 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn ble lagt frem i statsråd 17. oktober 2003. Tilskot til trudoms- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kyrkja og andre trudoms- og livssynssamfunn. For å handtere tilskotsordninga på forsvarleg vis meiner departementet at det er nødvendig å krevje at trudoms- og livssynssamfunn må sende inn fødselsnummer for alle medlemmer som dei søkjer tilskot for. Omlegginga vil ta til i 2004, og utbetaling av tilskot på grunnlag av fødselsnummer vil tidlegast skje i 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2003

  • Ot.prp. nr. 9 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn ble lagt frem i statsråd 17. oktober 2003.
    Tilskot til trudoms- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kyrkja og andre trudoms- og livssynssamfunn. For å handtere tilskotsordninga på forsvarleg vis meiner departementet at det er nødvendig å krevje at trudoms- og livssynssamfunn må sende inn fødselsnummer for alle medlemmer som dei søkjer tilskot for. Omlegginga vil ta til i 2004, og utbetaling av tilskot på grunnlag av fødselsnummer vil tidlegast skje i 2005.
  • Les pressemelding om saken fra 17. oktober 2003