Høring - Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskudd til livssynssamfunn

Ot.prp. nr. 9 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn ble lagt frem i statsråd 17. oktober 2003. Tilskot til trudoms- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kyrkja og andre trudoms- og livssynssamfunn. For å handtere tilskotsordninga på forsvarleg vis meiner departementet at det er nødvendig å krevje at trudoms- og livssynssamfunn må sende inn fødselsnummer for alle medlemmer som dei søkjer tilskot for. Omlegginga vil ta til i 2004, og utbetaling av tilskot på grunnlag av fødselsnummer vil tidlegast skje i 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2003

Vår ref.: 2002/1624 AØ GP

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2002/1624 AØ GP

26.02.2003

Høringsbrev – Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskot til livssynssamfunn

1. Innledning

Vedlagt følger forslag til endringer i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn.

For å få bedre grunnlag for og kontroll med beregning av de enkelte tilskuddsbeløpene foreslås det at tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd årlig skal sende inn oversikt over organisasjonsnummer for trossamfunnet, samt fødselsnummer og kommunenummer for hvert medlem.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 11. april 2003.

Departementet ber om at høringsuttalelser blir sendt både som vanlig brev og elektronisk til følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no

2. Bakgrunn, dagens situasjon

Det foreligger flere utredninger om problemene knyttet til kontroll av antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte.

 • Statskonsult utarbeidet i 1997 rapporten ”Trosliv og statlig ansvar” på oppdrag fra Justisdepartementet. Rapporten hadde blant annet følgende konklusjon:

  ”Kontroll og oppfølging av antallet medlemmer det søkes om tilskudd for
  – usikkerhet om hvilke informasjoner fylkesmannen faktisk kan be om, og stor variasjon i hvordan fylkesmannen forholder seg til slik informasjon
  – uklare retningslinjer og lite systematisk oppfølging og kontroll overfor tilskuddsmottakere...”
 • Rapporten ”Tro- og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner” som ble utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe på oppdrag av daværende KUF hadde tilsvarende konklusjoner. Rapporten anbefalte blant annet at det innføres krav om fødselsnummer for å kunne motta tilskudd.
 • I budsjettproposisjonen for 2003 heter det:

  Fylkesmennene gjennomfører stikkprøvekontroller av medlemslister. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i den forbindelse opplyst at det er avdekket store uregelmessigheter ved kontroll av utvalgte medlemslister. Et betydelig antall medlemmer er dobbeltregistrert, både internt i trossamfunnet og eksternt i to eller flere trossamfunn. For å få bedre grunnlag for og kontroll med beregning av de enkelte tilskuddsbeløpene har Kultur- og kirkedepartementet anmodet Brønnøysundregistrene om å utrede mulighetene for teknisk beregning av gyldig medlemstall i tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd. Det legges opp til at tros- og livssynssamfunn som omfattes av tilskuddsordningen skal sende inn oversikt over organisasjonsnummer, fødselsnummer og kommunenummer (men ikke enkeltmedlemmers navn). På grunnlag av innsendte oversikter skal det kontrolleres at en person bare er medlem av ett tros- eller livssynssamfunn, samt at fødselsnummer er oppført i Folkeregisteret. Krav om fødselsnummer er i den forbindelse nødvendig for å avdekke evt. dobbelregistrering. Behandling av angjeldende opplysninger vil skje i samsvar med de krav som fastsettes av Datatilsynet, og oversikter over fødselsnummer på medlemmer slettes når beregningen er foretatt. Kravet om innsendelse av ovennevnte opplysninger som vilkår for å få tildelt statstilskudd, krever endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna. Kultur- og kirkedepartementet tar sikte på å utarbeide slikt lovendringsforslag etter at Stortinget har ferdigbehandlet budsjettproposisjonen. Brønnøysundregistrene har gjennomført et forprosjekt i 2002, og det tas sikte på at omleggingen skal påbegynnes i 2003 etter at nødvendige lovendringer foreligger. Siktemålet med omleggingen er å sikre korrekt rapportering av antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig tilskudd.”

  Videre heter det innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen : ” Komiteen har merket seg at Regjeringen tidlig i 2003 vil komme til Stortinget med endringsforslag til lov om trussamfunn og ymist anna som et tiltak for bedre å kunne fastsette de ulike trossamfunnenes medlemsmasse.”

3. Innholdet i forslaget

For å få bedre grunnlag for og kontroll med beregning av de enkelte tilskuddsbeløpene legges det opp til at tros- og livssynssamfunn som omfattes av tilskuddsordningen årlig skal sende inn oversikt over organisasjonsnummer for trossamfunnet, samt fødselsnummer og kommunenummer for hvert medlem. Oversiktene skal sendes fylkesmannen i det fylket der trossamfunnet har sitt hovedsete. Det skal ikke sendes inn opplysinger om enkeltmedlemmers navn.

På grunnlag av innsendte oversikter skal det kontrolleres at en person bare er medlem av ett tros- eller livssynssamfunn, at fødselsnummer er oppført i Det sentrale folkeregister i tråd med de krav som er fastsatt for tilskuddsordningen samt at vedkommende ikke hører til Den norske kirke. Krav om fødselsnummer er i denne forbindelse nødvendig for å avdekke eventuell dobbelregistrering eller andre feil.
Ved eventuelle feil i innrapporterte medlemsoversikter vil de berørte tros- og livssynssamfunnene og Den norske kirke gis anledning til å rette opp medlemsoversiktene.

I henhold til Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 5 skal medlemsregistret ikke brukes til offentlige myndigheters kontroll etter trossamfunnsloven. Forskriften vil bli endret, slik at det vil det vil være mulig å kontrollere om det foreligger medlemskap både i Den norske og i et eller flere tros- og livssynssamfunn.

Religiøs oppfatning er en sensitiv personopplysning i henhold til lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger § 2 første ledd punkt 8. Ved innføringen av dette kravet legger departementet opp til at hvert trossamfunn bli pålagt å informere sine medlemmer om at fødselsnummer vil bli kontrollert mot andre trossamfunn, Det sentrale folkeregister og Den norske kirkes medlemsregister. Hvert enkelt medlem vil således bli gitt en mulighet til å reservere seg mot dette. For nye medlemmer vil det bli krevet aktivt samtykke til at fødselsnummeret oppgis. Konsekvensen av at et medlem reserverer seg eller ikke samtykker vil være at det ikke ytes tilskudd for dette medlemmet.

Behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med de krav som fastsettes av Datatilsynet, og oversikter over fødselsnummer på medlemmer skal fysisk slettes når den årlige beregningen er foretatt.

4. Iverksetting

Endringen er planlagt igangsatt i forbindelse med tilskudd for 2004, slik at alle tros- og livssynssamfunn skal sende inn oversikter over fødselsnummer for tilskudds­berettigede medlemmer.

I enkelte tilfelle vil det kunne oppstå uklarheter rundt spørsmålet om dobbeltmedlemskap. Vi viser her blant annet til tilhørige i Den norske kirke.

I Kirkeloven § 3 pkt. 1 heter det: ”Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem.” Mens i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 5 tredje ledd heter det: ” Er foreldra ikkje gift når barnet vert født, høyrer det til same trudomssamfunnet som mora.”

Det må etableres rutiner for korrigering av dobbeltmedlemskap, som tar høyde for at det kan være behov for individuelle vurderinger. Departementet er innforstått med at det vil kunne ta noe tid før det er ryddet opp i eventuelle dobbeltmedlemskap.

5. Administrative og økonomiske konsekvenser

Kultur- og kirkedepartementet har anmodet Brønnøysundregistrene om å utrede mulighetene for å foreta teknisk beregning av gyldig medlemstall i tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd. Brønnøysundregistrene har estimert kostnadene i forbindelse med etableringen av en slik ordning til å beløpe seg til anslagsvis kr 400 000. Brønnøy­sundregistrene har beregnet utgiftene til drift til omlag kr 300 000 pr. år.

Det kan for enkelte trossamfunn være et krevende arbeid å innhente fødsels- og kommunenummer fra alle sine medlemmer. Departementet vil søke å finne frem til en ordning som gjør at det kan være mulig å innhente fødsels- og kommunenummer for alle tros- og livssynssamfunn samlet, og slik at departementet kan dekke noe av utgiftene knyttet til en slik fellesbestilling. Oversikten over fødsels- og kommunenummer for samfunnets tilskuddsberettigede medlemmer vil deretter bli returnert det enkelte tros- eller livssynssamfunn.

For etterfølgende år må det enkelte trossamfunn selv fremskaffe fødselsnummer for tilskuddsberettigede medlemmer.

En sentral kontroll av alle tilskuddsberettigede medlemmer, vil medføre at fylkesmennenes kontroll av medlemsoversikter bortfaller. Departementet vil legge opp til at informasjon om antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn i en kommune sendes den respektive kommune. Følgelig vil det ikke lenger være behov for kontroll av medlemsoversikter på kommunalt nivå.

6. Merknader til de enkelte bestemmelser

6. 1 Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna, ny § 19 b):

Bestemmelsen skal sikre at både registrerte og uregistrerte trossamfunn skal sende inn oversikt over fødsels- og kommunenummer for tilskuddsberettigede medlemmer samt organisasjonsnummer for trossamfunnet.

6. 2 Endringer i lov om tilskot til livssynssamfunn, § 5 nytt andre punktum:

Bestemmelsen tilsvarer bestemmelsen i lov om trudomssamfunn § 19 b).

7. Formidling av høringsbrevet

Fylkesmennene anmodes om å sende dette høringsbrevet til alle tros- og livssynssamfunn, som mottar statstilskudd, innen fylkesmannens ansvarsområde.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f
ekspedisjonssjef

 

Gro Paudal
seniorrådgiver

Vedlegg.

Forslag til lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og

I

I lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna vert det gjort følgjande endringar:

Ny § 19 b): Ved krav om tilskot etter §§ 19 og 19 a) kan departementet stilla krav om innrapportering av fødsels- og kommunenummer for kvar einskild medlem, og organisasjonsnummer for trudomssamfunnet. Desse opplysningane vil verta jamførte med Det sentrale folkeregisteret, andre trudoms- og livssynssamfunn og medlemsregistret til Den norske kyrkja.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Forslag til lov om endringar i lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn

I

I lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn vert det gjort følgjande endringar:

§ 5 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:

Departementet kan gje føresegner om kor mange medlemmer eit samfunn må ha for å få tilskot, om føring av lister over medlemsskap, og om attest frå advokat/revisor. Departementet kan stille krav om innrapportering av fødsels- og kommunenummer for kvar einskild medlem, og organisasjonsnummer for livssynssamfunnet. Desse opplysningane vil bli jamførte med Det sentrale folkeregisteret, andre trudoms- og livssynssamfunn og medlemsregisteret til Den norske kyrkja.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Alle tros- og livssynssamfunn som mottar statlig tilskudd

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bergen kommune

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske kirke, Kirkerådet

Drammen kommune

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmennene

Human-Etisk Forbund

Islamsk råd i Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Norges frikirkeråd

Oslo kommune

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Sosialdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Stavanger kommune

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet