Høring – Endringer i refusjonssystem for poliklinisk radiologi

Høringsfrist: 27.12.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/03913 EIA/oys

14.11.03

Høring av forskriftsendring

Helsedepartementet sender med dette ut høringsnotat om forslag til endringer i

  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, kapittel 2 bokstav B.
  • Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, kapittel 6 bokstav S.

Helsedepartementet ber om merknader til høringsnotatet senest innen 27.12.2003.

Med hilsen

Vidar Oma Steine e.f.
ekspedisjonssjef

Frode Myrvold
fung. direktør

Den norske lægeforening

Finansdepartementet

Norsk radiologisk forening

Private røntgeninstitutter

Regionale helseforetak

Rikstrygdeverket

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon