Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Høringsfrist: 6. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404123

06.04.05

Høringsbrev – endringer i regelverket for offentlige anskaffelser

Moderniseringsdepartementet offentliggjør i dag et høringsnotat med forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, samt forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Høringsnotatet finnes elektronisk på departementets hjemmeside.

Utgangspunktet for arbeidet med å revidere regelverket har vært å implementere et nytt innkjøpsdirektiv fra EU, få mer igjen for offentlige ressurser gjennom økt konkurranse om offentlige innkjøp, samt å forenkle deler av regelverket og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne.

Sentrale forslag i høringsnotatet er:

  • Heving av den nasjonale terskelverdien til 500 000 kroner.
  • Tilrettelegging for moderne innkjøpsprosesser – elektroniske anskaffelser likestilles med ordinære anskaffelser.
  • Mer pedagogisk oppbygning av forskriften og generell forenkling av reglene.
  • Innføring av overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser.
  • Protokollplikt for alle anskaffelser over 50 000 kroner - plikten kan oppfylles ved å fylle ut et brukervennlig skjema som vedlegges forskriften.
  • Hensynet til universell utforming synliggjøres både i lov og forskrift – skal gi økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Den nasjonale terskelverdien foreslås hevet til 500 000 kroner
Nivået på den nasjonale terskelverdien avgjør når prosedyrereglene i forskrift om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Etter gjeldende regler må alle anskaffelser som anslås å ha en verdi på over 200 000 kroner eks. mva. kunngjøres og følge prosedyrereglene. Det foreslås at denne terskelverdien heves til 500 000 kroner eks. mva. Anskaffelser under denne beløpsgrensen skal tildeles i tråd med de grunnleggende prinsippene om konkurranse og likebehandling, mens kunngjøringsplikten og prosedyrebestemmelsene først vil gjelde ved anskaffelser over denne grensen. Dette er en betydelig forenkling for brukerne og vil gi samfunnsøkonomiske gevinster.

Tilrettelegging for moderne innkjøpsprosesser
Det nye EU-direktivet sidestiller elektroniske innkjøpsprosesser med tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Samtlige anskaffelser vil etter de nye reglene kunne gjennomføres ved bruk av elektroniske midler. Departementet ser på dette som et sentralt bidrag for å effektivisere offentlige anskaffelser og det er en viktig del av regjeringens satsing på å modernisere offentlig sektor. For å legge til rette for moderne innkjøpsprosesser og gi innkjøperne større fleksibilitet, foreslår departementet å implementere de valgfrie reglene i EU-direktivet om e-auksjoner, dynamiske innkjøpsordninger, rammeavtaler og konkurransepreget dialog.

Generelt om forenkling av regelverket
Departementet har arbeidet ut i fra følgende fire delmål for forenkling:

  • Bedre pedagogikk – et mer tilgjengelig regelverk gjennom å endre struktur og plassering av enkeltbestemmelser.
  • Redusere språklige og materielle uklarheter.
  • Fjerne eventuelle overflødige prosedyreregler.
  • Legge til rette for moderne innkjøpsprosesser.

For å få en mer pedagogisk oppbygning av forskriften foreslås det å endre oppbygging av den. En rekke anskaffelser, blant annet anskaffelser under nasjonal terskelverdi, vil nå kun måtte forholde seg til del I, som fortsatt vil gjelde for alle anskaffelser. Videre foreslås det at del II og del III bytter plass. Del II vil så gjelde det neste nivået av anskaffelser, nemlig for anskaffelser over nasjonal terskelverdi/under EØS-terskelverdiene, samt uprioriterte tjenester. Del III vil omfatte nivået over dette, nemlig anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Det er kun ved kjøp over EØS-terskelverdiene det blir nødvendig å gå inn i siste del av forskriften (del III).

Hvilke deler av forskriften den enkelte anskaffelse må forholde seg til, er forsøkt bedre synliggjort blant annet gjennom presiseringer i forskriftsteksten. På denne måten skal brukerne ikke behøve å bruke uforholdsmessig mye tid på å bla frem og tilbake i forskriften for å finne ut hvilke regelsett som gjelder for dem.

Reglene om avvisning og konkurranse med forhandling, som er de to regelsettene brukerne synes er mest kompliserte, er omskrevet og forenklet. Reglene om begrunnelsesplikt og krav til konkurransegrunnlaget er også foreslått forenklet. For øvrig er det gjort en rekke språklige forenklinger i hele forskriften.

Innføring av overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser
Det er avdekket en rekke alvorlige og omfattende brudd på regelverket, blant annet gjennom Riksrevisjonens rapporter. For å sikre en større etterlevelse av regelverket, foreslås det derfor å innføre en hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser. Det foreslås at størrelsen på gebyret skal fastsettes ut fra en totalvurdering, men at det ikke kan settes høyere enn 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Det foreslås at kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyret legges til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Protokollplikt for alle anskaffelser over 50 000 kroner – plikten kan oppfylles ved å fylle ut et skjema som vedlegges forskriften
Departementet foreslår å innføre et krav om protokollplikt for alle anskaffelser over 50 000 kroner eks. mva. Etter dagens ordning er det kun en plikt om protokollføring for anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Når den nasjonale terskelverdien nå forelås hevet til 500 000 kroner eks. mva., vil det bli et enda større behov for etterprøvbarhet av anskaffelser under nasjonal terskelverdi.

Departementet forslår at protokollplikten kan gjennomføres ved å fylle ut et skjema, som legges som et nytt vedlegg til forskriften. På denne måten behøver ikke brukerne selv ta stilling til hvordan de skal gjøre dette. Videre forenkles gjeldende forskrift ytterligere ved at det nå også tilbys et skjema for protokollplikt for anskaffelser etter del II og del III, hvor kravene i dag står som rettsregler i paragrafs form. Dette øker brukervennligheten gjennomgående på protokollplikten.

Universell utforming – økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne
Regjeringen har i sin handlingsplan for økt tilgjenglighet for personer med nedsatt funksjonsevne, bestemt at hensynene bak universell utforming skal synliggjøres i anskaffelsesregelverket. Det foreslås derfor at dette hensynet tas inn både i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, som innebærer at alle oppdragsgivere skal ta hensyn til universell utforming i planleggingsfasen. Departementet vil utarbeide en generell veileder til regelverket, der det også tas sikte på å gi rettledning om hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas i selve anskaffelsesprosessen.

Nytt direktiv for forsyningssektorene
EU har i tillegg til direktivet for ordinære offentlige innkjøpere (klassisk sektor) også publiserte et nytt innkjøpsdirektiv for forsyningssektorene (oppdragsgivere innen energiforsyning, transport, olje og gass, post mv). Implementeringen av dette direktivet presenteres i et utkast til ny forsyningsforskrift som sendes på høring i løpet av våren 2005. Det gjøres oppmerksom på at forslagene til lovendringer som følger av vedlagte høringsnotat, også gjelder for forsyningssektorene.

Høringsnotatets oppbygging
Høringsnotatet er delt opp i to deler, der del I omhandler forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. I høringsnotatets del II presenteres et forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, som skal erstatte gjeldende forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser.

Departementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. januar 2006.

Høringsuttalelser
Det bes om at alle merknader til høringsnotatet oversendes pr e-post til postmottak@mod.dep.noinnen 6. juli 2005. Alle høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henriette S. Grønn
underdirektør

Samtlige kommuner, fylkeskommuner og departementer

Akademikerne
Arntzen de Besche
AS Oslo Sporveier
Avinor
BAHR
Bedriftsforbundet
BP Norge AS
Byggenæringens Landsforening
Byggerådet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
EIC Nord/Vinn
Elf OPI Nordic AS
Energibedriftenes Landsforening
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Esso Norge A/S
Euro Info Centre Oslo, Eksportrådet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarsbygg
GRIP
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse Stavanger HF
Hjort DA
Hydro Texaco
Haavind Vislie DA
Innovasjon Norge
Interkommunalt Fellesinnkjøp
Jernbaneverket
Klagenemnda for off. anskaffelser
Kluge Adv.firma DA
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Maskinentreprenørenes Forbund
Nettbuss A/S
NIMA
Norges apotekerforening
Norges byggforskningsinstitutt
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Forskningsråd
Norges ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Praktiserende Arkitekter NPA ANS
Norges standardiseringsforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Agip AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Hydro produksjon AS
Norsk Petroleumsforening
Norske Aedc AS
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Shell AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Organisasjonen for rådgivere
Oslo Lufthavn AS
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og Teletilsynet
Posten Norge AS
Prosessindustriens landsforening
Registerenhet i Brønnøysund
Regjeringsadvokatembetet
Resource-Partner AS
Rikshospitalet
Riksrevisjonen
Rådgivende ingeniørers forening
Schjødt advokatfirma AS
Sentralsykehuset I Rogaland
Servicebedriftenes Landsforening
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens Forvaltningstjeneste
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens vegvesen
Statnett
Statoil AS
Statsbygg
Stor Oslo Lokaltrafikk
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Teknologibedriftenes Landsforening
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Universitetet i Oslo
Wiersholm, Mellbye & Bech AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund