Høring - eRegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket

Resultat: Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon [fremmet i statsråd 31. august 2001 av Nærings- og handelsdepartementet]

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: