Høring - eRegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket

Resultat: Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon [fremmet i statsråd 31. august 2001 av Nærings- og handelsdepartementet]

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

FM CBe

20.04.2001

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket innenfor deler av Finansdepartementets område, herunder innen bank, finans, forsikring, pensjon, børs, verdipapir, regnskap, revisjon og eiendomsmegling samt for enhetsregisteret.

Forslaget tar sikte på å fjerne eventuelle rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon, slik at elektronisk kommunikasjon skal bli like akseptert og få den samme juridiske holdbarhet som øvrig kommunikasjon. Dette betyr ikke at man samtidig må ha på plass systemer som faktisk åpner for elektronisk kommunikasjon. Det kan fortsatt finnes faktiske hindringer som gjør at det ikke er mulig å kommunisere elektronisk, for eksempel på grunn av at man per i dag ikke kan ivareta de bakenforliggende hensyn til formkrav, eller at deler av det som skal sendes elektronisk per i dag ikke finnes i elektronisk form. Ønsket er at man åpner for elektronisk kommunikasjon slik at det ikke finnes noen rettslige hindringer den dag det faktisk, praktisk og økonomisk er mulig å kommunisere elektronisk.

Tilsvarende høringsbrev har tidligere blitt sendt ut fra de øvrige departementer. Det vises i den forbindelse til prosjektrapporten "Kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som kan hindre elektronisk kommunikasjon" av juni 2000, som er tilgjengelig på Odin på følgende adresse:

Kartleggingsprosjektet - Rapport juni 2000

Vedlagte høringsnotat kan med fordel leses i sammenheng med prosjektrapporten.

Departementet antar at de fleste høringsinstansene er kjent med problemstillingene allerede, hvilket etter departementets vurdering bør gjøre det forsvarlig med en relativt kort høringsfrist. Det vises i denne sammenheng til at målsetningen er at samtlige nødvendige lov- og forskriftsendringer skal tre i kraft fra 1. januar 2002.

Høringsfristen er 8. juni 2001.

Høringssvar kan om ønskelig også sendes på e-post til arkiv.postmottak@finans.dep.no. Det bes særlig om at høringssvar på to sider eller mer også sendes i elektronisk form på diskett eller per e-post.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat m/ oversikt over kartlagte lover og forskrifter