Høring - Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring om etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte i tilknytning til innstrammingene i forbindelse med koronapandemien i desember 2021

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2022

Vår ref.: 22/1150

I forbindelse med behandlingen av Innst. 113 S (2021-2022), jf. Prop. 48 LS (2021-2022), vedtok Stortinget 21. januar 2022 at det «...etableres et sjablongmessig tillegg på 1 500 kroner per måned for personer som er permittert og som har tidligere utbetalte dagpenger som del av beregningsgrunnlaget for dagpenger. Tillegget gis til personer som har blitt permittert og har fått innvilget dagpenger fra og med 13. desember 2021, da regjeringen varslet strengere nasjonale tiltak for å begrense smitte av koronaviruset. Ordningen skal treffe brukere som har fått utbetalt dagpenger etter mars 2020, som innvilges en ny periode med dagpenger som permitterte, og hvor tidligere utbetalte dagpenger inngår i dag­pengegrunnlaget. Nav vil måtte bruke tid på utvikling av ordningen, og denne vil komme på plass så raskt det er mulig for etaten. Ordningen løper til og med 31. mars 2022.»

Stortinget bevilget samtidig midler til et slikt kronetillegg til dagpengene.

Den midlertidige ordningen som Stortinget har besluttet å innføre, gjelder utbetaling av et relativt beskjedent beløp for en periode på maksimalt fire måneder, og den skal deretter avvikles. Departementet har i høringsnotatet derfor lagt til grunn at ordningen utformes så enkel som mulig, og uten manuell saksbehandling. Dette sikrer Stortingets intensjon om at ordningen skal komme på plass så raskt som mulig. En helautomatisk saksbehandlings­løsning vil også sikre at den ordinære saks­behandlings­tiden for dagpengesaker for øvrig i minst mulig grad påvirkes av etableringen av den midlertidige ordningen.

Den nærmere utformingen av ordningen fremgår av vedlagte høringsnotat.

Frist for å sende inn høringssvar er 25. mars 2022

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, "under send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Else Pernille Torsvik
fagdirektør

Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte i tilknytning til innstrammingene i forbindelse med koronapandemien i desember 2021

Innledning

I forbindelse med behandlingen av Innst. 113 S (2021-2022), jf. Prop. 48 LS (2021-2022), vedtok Stortinget 21. januar 2022 at det «...etableres et sjablongmessig tillegg på 1 500 kroner per måned for personer som er permittert og som har tidligere utbetalte dagpenger som del av beregningsgrunnlaget for dagpenger. Tillegget gis til personer som har blitt permittert og fått innvilget dagpenger fra og med 13. desember 2021, da regjeringen varslet strengere nasjonale tiltak for å begrense smitte av koronaviruset. Ordningen skal treffe brukere som har fått utbetalt dagpenger etter mars 2020, som innvilges en ny periode med dagpenger som permitterte, og hvor tidligere utbetalte dagpenger inngår i dag­pengegrunnlaget. Nav vil måtte bruke tid på utvikling av ordningen, og denne vil komme på plass så raskt det er mulig for etaten. Ordningen løper til og med 31. mars 2022.»

Den midlertidige ordningen som Stortinget har besluttet å innføre, gjelder utbetaling av et relativt beskjedent beløp for en periode på maksimalt fire måneder, og den skal deretter avvikles. Departementet har derfor lagt til grunn at ordningen bør utformes enklest mulig, og uten manuell saksbehandling. Dette sikrer Stortingets intensjon om at ordningen skal komme på plass så raskt som mulig. En helautomatisk saksbehandlingsløsning vil også sikre at den ordinære saks­behandlings­tiden for dagpengesaker for øvrig i minst mulig grad påvirkes av etableringen av den midlertidige ordningen.

Personkrets

I tråd med Stortingets vedtak er det lagt til grunn at det midlertidige kronetillegget skal gis til permitterte som har fått innvilget en ny periode med dagpenger under permittering fra og med 13. desember 2021, og som har tidligere utbetalte dagpenger som en del av dagpengegrunnlaget.

Status som permittert eller ordinært ledig sjekkes kun ved innvilgelse av første nye dagpengeperiode fra og med 13. desember 2021, og denne vil avgjøre om personen kan få kronetillegg i perioden desember-mars, eller om vedkommende faller utenfor ordningen.

Tillegget gis til alle permitterte.

Stortinget forutsetter i vedtaket at tillegget bare skal gis til permitterte som har fått innvilget dagpenger fra og med 13. desember 2021. For at det skal anses som en ny dagpengesak, forutsettes det at den permitterte må fremme en ny dagpengesøknad som gir en ny dagpengeperiode. En permittert arbeidstaker som har en eksisterende dagpengesak som han eller hun kan gjenoppta, får ikke innvilget en ny dagpengesak og faller dermed utenfor den midlertidige ordningen.

Etter folketrygdloven § 4-11 inngår inntekt de siste 12, ev. siste 36 måneder, i dagpengegrunnlaget. Alle utbetalinger av dagpenger innberettes på samme måte til a-ordningen, uavhengig av om dagpengene gjelder dagpenger under permittering, dagpenger til ‘ordinært’ ledige, lønnskompensasjon eller forskuddsutbetalte dagpenger. Ved vurderingen av om den permitterte har «utbetalte dagpenger som en del av dagpengegrunnlaget» vil det derfor måtte legges til grunn at alle faktiske dagpengeutbetalinger som inngår i dagpengegrunnlaget er omfattet, uavhengig av om de utbetalte dagpengene er knyttet til tidligere permitteringer og når i opptjeningsperioden utbetalingen har skjedd. Både lønnskompensasjon[1] og forskuddsutbetalte dagpenger[2] er innberettet til a-ordningen som dagpenger, og vil dermed regnes som «tidligere utbetalte dagpenger».

Beregning - utbetaling

Kronetillegget utbetales som et tillegg til dagpenger som er utbetalt for desember 2021 samt januar, februar og mars 2022.

Kronetillegget er forutsatt å utgjøre et sjablongmessig beløp. Det vil si at det skal utbetales det samme beløpet i alle de aktuelle månedene, uavhengig av når i måneden dagpengene er innvilget fra, når i måneden dagpengesaken avsluttes/avbrytes, og hvor mange dager det er utbetalt dagpenger for i den aktuelle måneden.

Utbetaling av tillegget vil dermed være avhengig av at personen har et aktivt dagpengevedtak, og at det faktisk er utbetalt dagpenger (minst kr 1) for den aktuelle måneden.

Dagpengene utbetales etterskuddsvis hver 14. dag på grunnlag av innsendte meldekort, og utbetalingen beregnes samlet for hele 14-dagersperioden. Når meldeperioden dekker to kalendermåneder, er det ikke mulig å vite om utbetalingen reelt sett gjelder for dager i den ene måneden eller begge. Dersom det er utbetalt dagpenger på et meldekort som dekker to måneder, må dette regnes som at det er utbetalt dagpenger i begge disse månedene.

I og med at dagpengene utbetales etterskuddsvis, må også utbetalingen av det midlertidige kronetillegget skje etter utløpet av den enkelte måned. Det vil si etterskuddsvis, når det er klart at det faktisk er utbetalt dagpenger for vedkommende måned.

Skatt og forskuddstrekk

I og med at kronetillegget er et tillegg til de ordinære dagpengene, vil det dermed innberettes og skattlegges som dagpengene forøvrig.

Regulering

Etter folketrygdloven § 4-7 har departementet hjemmel til å gi forskrifter om rett til dagpenger under permittering, herunder bestemmelser som fraviker vilkår som ellers gjelder for rett til dagpenger etter folketrygdloven kap. 4. Departementet foreslår derfor at det midlertidige kronetillegget til permitterte reguleres i en midlertidig forskriftsbestemmelse som gis med hjemmel i folketrygdloven § 4-7 tredje ledd. Sammenhengen mellom koronapandemien og kronetillegget bør fremgå av forskriften og det må også gå klart frem at ordningen er tidsbegrenset.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Stortinget har gjennom behandlingen av Innst. 113 S (2021-2022) vedtatt å øke bevilgningen over Kap. 2541 Dagpenger, post 70, med 8,1 millioner kroner til ordningen.

Programmering og tilrettelegging for ordningen i saksbehandlingssystemene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser. Utgiftene vil bli dekket over Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett.

Utkast til forskriftsbestemmelse om midlertidig kronetillegg til permitterte

  • 6-10 (midlertidig kronetillegg til permitterte – i tilknytning til innstrammingene i forbindelse med koronapandemien i desember 2021)

 I perioden desember 2021 til og med mars 2022 gis det et kronetillegg til permitterte som

  • er innvilget en ny periode med dagpenger under permittering fra og med 13. desember 2021,
  • har tidligere utbetalte dagpenger i beregningsgrunnlaget, jf. folketrygdloven § 4-11, og
  • har fått utbetalt dagpenger for den aktuelle kalendermåneden.

Tillegget gis med en fast sats på 1 500 kroner per kalendermåned, og utbetales etterskuddsvis.

[1] Iht. midlertidig forskrift 29. mai 2020 nr. 1102 om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av covid-19, som gjaldt i perioden 20. mars - 1. september 2020

[2] Jf. midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Parat

Samferdselsdepartementet

Trygderetten

Unio

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund